331
"واردات ترکیه را محدود می‌کنیم و از اسراییل و ایران محصول وارد می‌کنیم" طبق اعلان وزارت ...


591
"واردات ترکیه را محدود می‌کنیم و از اسراییل و ایران محصول وارد می‌کنیم"