207
آشنايي با دامن دور پيلي و الگوی شلوار-هدف گذشته از آشنايي هنرجويان با طر دوخت پيلي ها و گرفتن اضافه كمر نسبت به باسن داخل آنها هنرجويان كاملاً متوجه محاسباتي كه گاهاً بايد انجام دهند خواهند شد.


197
آشنايي با اندازه گيري دامن و شلوار-جلسه نهم تا دوازدهم جلسه نهم آموزش اندازه گيري دامن و شلوار آموزش الگوي دامن به صورت سايز بندي و شخصي دوزي و نحوه تنگ كردن آن دامن ، مادر الگو در چهارسايز ...


402
آشنايي با الگوي رو و پشت شلوار ، آشنايي با ... الگوی دامن. - دور ... آشنايي با دامن چاک پيلي ...


787
فقط مدلهای کت دامن و کت شلوار, الگوی ... پيلي و دوخت آن آشنايي با ... با الگوی دامن های دور ...


693
... دهید و دور تا دور الگو را با ... و شلوار زنانه با الگوی ... آشنايي با دامن چاک پيلي ...


896
... کمر و دور باسن و قد دامن را ... الگوی رو و پشت شلوار ... آشنايي با دامن چاک پيلي ...


65
... و پشت شلوار ، آشنايي با ... دور با هدف بهبود روشها و ... آشنايي با دامن چاک پيلي ...


492
آموزش خیاطی و دوخت شلوار زنانه با ... دامن و شلوار ... برای رسم الگوی شلوار دور را بر ...


65
... 92-93 هدف کلی فراگیر بتواند دوخت دامن ها ، شلوار ... و خط واضح و ... آشنايي با هنر نقاشي و ...


547
سرويسكار - تعمير لوازم خانگي و سرويس لوازم خانگي


853
سرويسكار - تعمير لوازم خانگي و سرويس لوازم خانگي


982
داشت كه در مجالس گرد و حلقه به دور ... و با یکدیگر ... روشن و سيره و سنت واضح او عمل ...


113
به عبارت ديگر، با دور شدن ... آشنايي مديران با روش ها ... در استفاده از الگوی تجربه و گفت ...


129
نام ژاکت جودو اوواگی و نام شلوار ... از مشتريان دور و نزديك و سپردن ... و با توجه به قانون ...