677
... راهنمای آموزش و نحوه تدریس به کودکان کم توان ذهنی ... ارشد روانشناسی و اموزش کودکان ...


505
وبلاگ جلال جوادی - نکاتی در آموزش کودکان کم توان ذهنی (برای مربیان) - کاردرمانگر و مدیر مرکز ...


689
روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان - روش تدریس ریاضیات به کودکان کم توان ذهنی -


931
اهمیت آموزش نقاشی به کودکان ناتوان ذهنی : نقاشی در کودکان ناتوان ذهنی همچون کودکان عادی ...


993
دستهنرم افزار آموزشیزیردستهکامپیوتر آموزش طراحی پلتفرم ... آموزشی K.Alliance به مدت ...


809
اهمیت آموزش نقاشی به کودکان ناتوان ذهنی : نقاشی در کودکان ناتوان ذهنی همچون کودکان عادی ...


15
مدرسه استثنایی دانش - کودکان کم توان - آموزش کودکان استثنایی-کم توان ذهنی


133
کم توان ذهنی به شرایطی اطلاق می شودکه درآن عملکردکلی ذهن به طورمشخصی پایین ... کودکان آموزش ...


2
... کم توان‌های ذهنی بیشتر به ... آموز کم‌توان ذهنی آموزش ... کودکان کم‌توان ذهنی ...


201
بايد از ريتم های سازنده برای برانگيختن قوه تخيل استفاده شود. بعنوان نمونه می توان يک فعاليت ...


136
طبقه بندی کودکان کم توان ذهنی; ... و به علت کم توانی شدید ذهنی و ... کم توان ذهنی آموزش ...


919
نگاهی جامع به آموزش کودکان ... کودکان کم توان ذهنی به دلیل ضعف در یادگیری و کم توانی در درک ...


397
... مساله ناتوانی ذهنی یا کم توانی ذهنی و به ... کودکان کم توان ذهنی ... کودکان آموزش ...


955
مقاله بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی) مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و ...


679
کودکان کم توان ذهنی در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و فرهنگی معضلات گوناگونی دارند. آن ها از ...


449
کودکان کم توان ذهنی - آموزش کودکان ... و کاربردی باشد و به محیط زندگی کودکان و نوجوانان کم ...


478
کودکان کم توان ذهنی. ... ضرورت وساطت هنر در آموزش تفکر فلسفی به کودکان (بخش پایانی)


537
به گزارش خبرنگار گروه آموزش خبرگزاری دانا (دانا خبر)، همه ما کودکان کم توان ذهنی را می شناسیم.


444
... معلمین گروه کم توان ذهنی ... گروه آموزشی کم توان ذهنی آموزش ... به آموزش کودکان ...


850
... باشد و عمدتا به کودکان کم توان ذهنی و جسمی تا ... پست نکاتی در آموزش کودکان کم توان ...