625
وبلاگ جلال جوادی - نکاتی در آموزش کودکان کم توان ذهنی (برای مربیان) - کاردرمانگر و مدیر مرکز آموزش و توانبخشی مهدیه همدان


306
بـوستـان کـودکان اسـتثنایی شهـرستـان سقـز - راهنمای آموزش و نحوه تدریس به کودکان کم توان ذهنی ( ویژه معلمان ) - بیان مطالب روانشناسی و مشاوره ای /بیان مطالب آموزشی و کمک آموزشی /دانلود نمونه ...


973
بسته آموزشی که هم اکنون ملاحظه می فرمائید توسط یکی از پرستاران عزیز ما به سایت “پرستاران توانمند ایران” هدیه شده است تا در اختیار پرستاران، مراقبان و خانواده های کودکان کم توان ذهنی قرار گیرد.


736
کم توان ذهنی به شرایطی اطلاق می شودکه درآن عملکردکلی ذهن به طورمشخصی پایین ... کودکان آموزش ...


632
مقاله حاضر نگاهی کلی به آموزش ریاضی در دانش آموزان کم توان ذهنی پرداخته است . این دانش آموزان نیز به فراخور سطح شناختی و نیازفردی ،به فراگیری مباحث ریاض...


622
کودکان کم توان ذهنی در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و فرهنگی معضلات گوناگونی دارند. آن ها از سایر گروه های ویژه، محرومتر و تنهاترند.


605
اهمیت آموزش نقاشی به کودکان ناتوان ذهنی : نقاشی در کودکان ناتوان ذهنی همچون کودکان عادی بسیار مهم است و آموزش آن در قالبی چون هنردرمانی یا نقاشی درمانی می تواند موجب تسهیل یادگیری و آموزش ...


723
... را درمورد آموزش کوکان کم توان ذهنی در ... و عمدتا به کودکان کم توان ذهنی و جسمی ...


622
روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان - روش تدریس ریاضیات به کودکان کم توان ذهنی -


442
اهمیت آموزش نقاشی به کودکان ناتوان ذهنی : نقاشی در کودکان ناتوان ذهنی همچون کودکان عادی بسیار مهم است و آموزش آن در قالبی چون هنردرمانی یا نقاشی درمانی می تواند موجب تسهیل یادگیری و آموزش ...


829
بايد از ريتم های سازنده برای برانگيختن قوه تخيل استفاده شود. بعنوان نمونه می توان يک فعاليت ريتميک برای آنها اجرا کرد و از آنها خواست تا با آن دست بزنند.


640
طبقه بندی کودکان کم توان ذهنی; ... و به علت کم توانی شدید ذهنی و ... کم توان ذهنی آموزش ...


148
مدرسه استثنایی دانش - کودکان کم توان - آموزش کودکان استثنایی-کم توان ذهنی


396
نگرش جامعه به کودکان کم توان ذهنی در سطح جهان در حال دگرگونی است و انتظار از نظام‌های آموزشی آماده سازی هرچه بیشتر و بهتر این گروه ازکودکان برای ورود به زندگی بزرگسالی است؛ ضمن آنکه افزایش ...


326
روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی ... اما تعریف عقب ماندگی ذهنی یا کم توان ذهنی به همان شکل ...


292
نگاهی جامع به آموزش کودکان ... کودکان کم توان ذهنی به دلیل ضعف در یادگیری و کم توانی در درک ...


668
این مشکلات، نسبت به کودکان عادی در ... پس می‌توان گفت که ... مانده ذهنی گردد. آموزش کودک و ...


374
عقب ماندگی ذهنی، کم توان ذهنی، آموزش مهارت اجتماعی به ... A9&37d=b8 اکثر کودکان کم توان ذهنی ...


367
اخراج یک دانش آموز استثنایی از مدرسه، شاید بهترین بهانه باشد تا نگاهی دوباره به وضعیت آموزشی کودکان کم توان ذهنی داشته باشیم.


467
مبانی نظری عقب ماندگی ذهنی، کم توان ذهنی، آموزش مهارت ... به کم توانان ذهنی. کودکان کم ...