508
خط نستعلیق، ... نستعلیق آنچنان مهم و اساسی بود که استادان بعدی از وی به عنوان ابداع کننده ...


97
عده‌ای ابداع این خط را به خواجه ... خط تعلیق یکی از پایه‌های مهم “خط نستعلیق و شکسته نستعلیق ...


293
ابداع خط نستعلیق را به میر علی تبریزی (درگذشت ۸۵۰ ه‍.ق) نسبت داده‌اند.در رساله‌های قدیمی ...


174
شکسته‌نستعلیق از جدیدترین خطوط خوشنویسی اسلامی و زیباترین و سومین گونه از خوشنویسی ایرانی است که در اوایل سده یازدهم هجری قمری ابداع شد.


154
شکسته‌نستعلیق از جدیدترین خطوط خوشنویسی اسلامی و زیباترین و سومین گونه از خوشنویسی ایرانی است که در اوایل سده یازدهم هجری قمری ابداع شد.


764
پیدایش خط شکسته نستعلیق به اواسط قرن ... معروف به «شفیعا» را ابداع کننده‌ی این خط ...


516
خاستگاه خط نستعلیق،‌ ایران است و ... همین امر باعث ابداع خط کوفی توسط عرب‌ها ...


365
ابداع خط نستعلیق را به هنرمندی به نام میرعلی تبریزی نسبت داده‌اند. وی در اوایل قرن نهم هجری ...


822
کلاس خط نستعلیق و ... دست مرتضی قلی خان شاملو حاکم هرات با تغییر دادن خط نستعلیق ابداع شد.


206
خط نستعلیق فاقد ... نستعلیق آنچنان مهم و اساسی بود که استادان بعدی از وی به عنوان ابداع ...


768
کلاس خط نستعلیق و ... دست مرتضی قلی خان شاملو حاکم هرات با تغییر دادن خط نستعلیق ابداع شد.


212
خط نستعلیق فاقد ... نستعلیق آنچنان مهم و اساسی بود که استادان بعدی از وی به عنوان ابداع ...


767
اصول خط نستعلیق امروزه همان است که ... ابداع و استخراج شکسته نستعلیق را از نستعلیق در ...


430
از این رو استادان بعدی نیز ابداع خط نستعلیق را به او نسبت داده‌اند.


193
ابداع خط نستعلیق را به هنرمندی به نام میرعلی تبریزی نسبت داده‌اند. وی در اوایل قرن نهم هجری ...


31
اولین کسی که خط نستعلیق را به خوبی و زیبایی نوشته "میر علی تبریزی" بود که در عصر تیموریان می زیسته است.


435
«« نسخ »» یکی از مهمترین وقایع قرن سوم هجری ابداع خط نسخ ... خط نستعلیق از همهٔ شرایط ...


829
ابداع خط نستعلیق را به میر علی تبریزی (درگذشت ۸۵۰ ه‍.ق) نسبت داده‌اند.در رساله‌های قدیمی ...


773
و چون بیشتر شکل‌های آن از نستعلیق گرفته شده بود ... معروف به شفیعا را ابداع کنندهٔ این خط ...


393
در طی سده های هفتم و هشتم ذهن خلاق هنرمند خوش نویس ایرانی به ابداع خط تعلیق ... خط نستعلیق از ...