986
مقدمه شیوع بالای اختلالات روانی در بیماران مبتلا به بیماری های پوستی در تحقیقات متعددی ...


740
زمینه و هدف از پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی ...


642
جدول۴- نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس ... اثربخشی گروه ...


204
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر تکانش­گری و سلامت ...


123
پایان نامه اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سازگاری دانش آموزان دختر ...


692
اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی- رفتاری بر الگوی رفتاری تیپ a در کارکنان يك ...


275
اثربخشي مديريت استرس به روش شناختي- رفتاري بر کاهش اضطراب، استرس و افسردگي زنان سرپرست خانوار


789
در این پژوهش، اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش سلامت روان دانشجویان مورد ...


35
مقدمه: فشار خون بالا یکی از بیماری های مزمنی است که به علت تأثیر بر سایر اختلالات و افزایش ...


555
کد طرح: 6071: عنوان فارسي طرح: بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و ...


307
در این پژوهش، اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش سلامت روان دانشجویان مورد ...


206
مقدمه: فشار خون بالا یکی از بیماری های مزمنی است که به علت تأثیر بر سایر اختلالات و افزایش ...


83
کد طرح: 6071: عنوان فارسي طرح: بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و ...


879
بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی ...


544
در پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری برسلامت روان در چهار بعد ...


778
در پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی- رفتاری بر الگوهای رفتاری تیپ aو ...


136
بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان باردار


764
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقای ...


967
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری گروهی بر ادراک بیماری ...


465
مقاله isi انگلیسی شماره 42466 - ترجمه نشده - موضوع : مدیریت استرس - 6 صفحه - سال انتشار : 2013 - منبع ...