759
اثربخشي مديريت استرس به روش شناختي- رفتاري بر کاهش اضطراب، استرس و افسردگي زنان سرپرست خانوار


472
اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی– رفتاری بر سلامت روان‌شناختی و تکانش‌گری معتادان


619
مقاله اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی ...


773
هدف پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان، رضایت شغلی و کیفیت خوابِ کارکنان ...


79
عنوان پروپوزال: اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر پرخاشگری، فشار روانی والدگری و سلامت ...


143
پایان نامه اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سازگاری دانش آموزان دختر ...


212
عنوان مقاله اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس با رویکرد شناختی- رفتاری بر سرزندگی تحصیلی ...


441
دکتر محمد حسن دوازده امامی پایان­ نامه دکتري تخصصی خود تحت عنوان " اثربخشی مدیریت استرس ...


209
مقدمه: این مطالعه به منظور اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی ـ رفتاری بر تغییر نگرش ...


640
کد طرح: 6071: عنوان فارسي طرح: بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و ...


423
اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقای ابعاد مختلف کیفیت زندگی مردان وابسته ...


590
هدف: فشار خون یکی از مهمترین مسائل مربوط به سلامت عمومی است هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی ...


580
زمینه و هدف از پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی ...


135
مقدمه: این مطالعه به منظور اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی ـ رفتاری بر تغییر نگرش ...


290
استرس ادراک شده در زندانیان می تواند باعث مشکلات جسمی، روانی و همچنین نگرش مثبت و گرایش به ...


384
مقاله اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس بر کیفیت زندگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است ...


39
مقاله اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر ارتقای ابعاد مختلف کیفیت زندگی مردان ...


778
چکیده: هدف پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان، رضایت شغلی و کیفیت خواب ...


706
مقاله isi انگلیسی شماره 42466 - ترجمه نشده - موضوع : مدیریت استرس - 6 صفحه - سال انتشار : 2013 - منبع ...


85
جدول۴- نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس ... اثربخشی گروه ...