150
اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی– رفتاری بر سلامت روان‌شناختی و تکانش‌گری معتادان


232
هدف پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان، رضایت شغلی و کیفیت خوابِ کارکنان ...


839
جدول۴- نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس ... اثربخشی گروه ...


214
عنوان پروپوزال: اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر پرخاشگری، فشار روانی والدگری و سلامت ...


479
مقدمه: این مطالعه به منظور اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی ـ رفتاری بر تغییر نگرش ...


768
اثربخشي مديريت استرس به روش شناختي- رفتاري بر کاهش اضطراب، استرس و افسردگي زنان سرپرست خانوار


308
اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقای ابعاد مختلف کیفیت زندگی مردان وابسته ...


803
زمینه و هدف از پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی ...


527
مقدمه: ناباروری افراد را مستعد افسردگی و اضطراب می کند. عدم توجه به اختلالات هیجانی زنان ...


506
پایان نامه اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سازگاری دانش آموزان دختر ...


476
مقدمه: این مطالعه به منظور اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی ـ رفتاری بر تغییر نگرش ...


339
مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس شناختی­ـ­رفتاری بر کنترل قند خون و ...


861
استرس ادراک شده در زندانیان می تواند باعث مشکلات جسمی، روانی و همچنین نگرش مثبت و گرایش به ...


830
چکیده: هدف پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان، رضایت شغلی و کیفیت خواب ...


717
مقاله اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس بر کیفیت زندگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است ...


959
مقاله اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر ارتقای ابعاد مختلف کیفیت زندگی مردان ...


619
درپژوهش حاضراثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری برسلامت روان ...


584
مقاله اثربخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس بر ابعاد تعارض کار – خانواده ، کارمندان منطقه ی 4 ...


973
مقاله isi انگلیسی شماره 42466 - ترجمه نشده - موضوع : مدیریت استرس - 6 صفحه - سال انتشار : 2013 - منبع ...


592
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر پرخاشگری، فشار روانی والدگری و ...