614
حزب کمونیست ایران، حزبی سیاسی و ... برای خیلی از احزاب کمونیست روی می‌داد.


190
حزب کمونیست ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی در هم پیچیدن نظام سرمایه داری و برقراری جامعه سوسیالیستی مبارزه میکند


470
س. سازمان اتحاد فداییان خلق ایران; سازمان اتحاد فداییان کمونیست; سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران


859
حزب کمونیست کارگری ایران بیانیه مشترک بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و ... حزب کمونیست ...


153
فهرست احزاب در ایران. ... حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست) اتحاد جمهوری خواهان ...


921
حزب کمونیست ایران معروف به ... مرکزیت این حزب مثل سایر احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج ...


537
حزب کمونیست ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی در هم پیچیدن نظام سرمایه داری و برقراری جامعه سوسیالیستی مبارزه میکند


865
گروه کار احزاب کمونیست وکارگری طی بیانیه ای مشترک اقدام وتلاش برای ممنوعیت ... 15.ایران ...


877
احزاب. حزب ... ما کمونیست های ایران ماهیت نزاع و کشمکش های بین رژیم جمهوری اسلامی و قدرت های ...


397
بادرس آموزی ازانقلاب سوسیالیستی اکتبر درقرن بیست با تجربه اندوزی و بهره گیری از احزاب کمونیست وکارگری برای کارآمد و جهت گیری و تقویت طبقاتی حنبش کارگری در اتحاد با نیروهای وسیع نیروی کار و ...


323
از ایران: شهلا ... بیانیه احزاب و سازمانهای ... و از فعالیت ها و موضعگیری های حزب کمونیست ...


885
به یقین یکی از این «سازمان‏ها» و «احزاب»، «حزب کمونیست کارگری ایران ... و «احزاب پرولتری ...


84
‎احزاب کمونیست‎. 190 likes. ‎مجموعه احزاب کمونیست جهانی علی رغم اختلاف نظر در راه طبقه کارگر و برقراری زندگی انسانی و رهائی انسان از جنگ و استقرار صلح...


291
معاون بین‌الملل حزب کمونیست چین در ... دولت‌های ایران و چین و ... از احزاب مهم و رسمی و ...


232
یازدهمین اجلاس سالیانه احزاب کمونیست ... هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران ...


89
جنبشی برای تغییر انقلابی در ایران در حا ل برخاستن ... طی این مدت، احزاب کمونیست با تمام ...


719
حزب توده ایران. همانطور که در شماره قبل نامه مردم گزارش شد، اجلاس فوق العاده احزاب کمونیست کارگری جهان با شرکت نمایندگان 52 حزب از 43 کشور جهان در فاصله روزهای 6 الی 8 مهرماه در دمشق پایتخت سوریه ...


168
worker communist party of iran - hekmatist Arbeiterkommunistische Partei des Iran - Hekmatist حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست hekmatist


59
Posts about حزب کمونیست ایران ... شروع کرده و از همه احزاب و سازمانهای سیاسی و ...


819
دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران; احزاب اپوزیسیون نظام جمهوری ... حزب کمونیست ایران ...