844
آیا باید فلسفه احکام را بدانیم تا به آن ایمان بیاوریم و به آن عمل کنیم؟