107
محمد جعفر حبیب زاده,جلال الدین قیاسی ; مجله: علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ; پاييز 1380 ...


359
در محکومیت‌های غیابی که تأمین کیفری در ... قاضی، در مقام ... در زندان ناظر بر امور ...


305
3-9 نظارت بر اختیارات قضایی قاضی ... و همه امور در دادسرا ... در حقوق کیفری ایران ...


17
دادستان رییس دادسرا محسوب می‌شود و همه امور در ... وظایف و اختیارات دادستان در ... کیفری در ...


343
... دادستان در نظام کیفری ... قاضی دادگستری در رابطه ... وظایف و اختیارات دادستان در نظام ...


224
۴۷ـ بررسی ‌اختیارات ‌و محدودیت های قاضی در ... اختیارات ولی فقیه در ... در امور کیفری


834
144- حجیت نظریة کارشناسی در امور کیفری 145- حدود اختیارات اولیای دم ... 208- قلمرو اختیارات قاضی ...


22
جهات رد دادرس در امور کیفری; ... نحوه و چگونگی صدور قرار وثیقه، اختیارات قاضی در تعیین میزان ...


859
وکیل کیفری; وکیل امور ... مشاوره حقوقی امور کاری و ...


169
کتاب دوم - در امور کیفری. کلیات باب اول - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی فصل اول - ضابطین دادگستری و ...


1000
وکیل کیفری; وکیل امور ... مشاوره حقوقی امور کاری و ...


361
کتاب دوم - در امور کیفری. کلیات باب اول - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی فصل اول - ضابطین دادگستری و ...


480
... دادستان در حقوق کیفری ایران ... اختیارات قضایی قاضی ... امور حسبی است, در ...


187
نقش موثر افزایش قاضی ناظر در کاهش جمعیت کیفری. اختیارات قاضی ناظر ... یا دیگر امور مربوط ...


121
یکی دیگر از اختیارات قاضی اعمال کننده ... حقوقی در امور کیفری در قانون جزای ...


134
نقش موثر افزایش قاضی ناظر در کاهش جمعیت کیفری. اختیارات قاضی ناظر ... به امور Helpdesk در ...


81
وظایف و اختیارات قاضی ... آرای دادگاه‌های انتظامی قضات امور کیفری; ... علم قاضی در دادرسی ...


640
اقرار در امور کیفری در ... از چارچوب اختیارات خود ... که نزد قاضی و در محکمه به ...


503
وظایف و اختیارات ... مقدماتی و دادرسی کیفری، با حذف قاضی تحقیق و قاضی ... در امور ارجاعی به ...


821
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: اختیارات قاضی ناظر دادسراها تسهیل کننده و تسریع بخش روند رسیدگی ...