382
اخراجها موجب ناهماهنگی بازیکنان تیم هندبال بانوان ثامن ... یک تیم ثامن الحجج(ع) سبزوار ...