30
iranp http://www.blogger.com/profile/02027132861175715697 noreply@blogger.com Blogger 33 1 25 tag:blogger.com,1999:blog-747282836438724394.post-4639166421954777850 2007-03-21T06:01:00.000-07:00 2007-03-21T06:04:33.634-07:00


269
amirsexi.blogspot.fr


267
منم یه کم مکث کردم و لیسیدمش. اونم کیرمو با دستش از روی شلوار می مالید. حسابی داشت کیف می کرد.


441
منو مالید بعدشم منو ... رسید به کسم کسمو از رو شلوار میمالید و صدای ... می‌توانید از این ...


810
ایشون نیز شلوار تنش بود ولی التشو از زیپ شلوار در ... می مالید.و سینه منم از زیر سوتین مالید ...


851
بهش گفتم : تحریکت می کنه ، گفت : خیلی زیاد .... دست راستم رو از پشت گردنش به سینه راستش رسوندم و به آرومی برجستگی بالای سینه اش رو که از …


119
خیلی خوابم میومد هر کاری می کردم نمی تونستم از جام بلند شم چند دفعه تو خواب و بیداری می شنیدم که مامانم داد می زنه : بهااااااااره …


417
منم یه کم مکث کردم و لیسیدمش. اونم کیرمو با دستش از روی شلوار می مالید. حسابی داشت کیف می کرد.


487
منم یه کم مکث کردم و لیسیدمش. اونم کیرمو با دستش از روی شلوار می مالید. حسابی داشت کیف می کرد.


337
لباسمو بالا زد و یه خورده شکممو مالید. ... اونو از رو شلوار ... جلق می زدم و از این ...


147
شروع کرد به مالوندن کونم از رو شلوار..گردنمو می ... هم کونمو هم کیرمو می مالید از روی شرت ...


559
تو اتو بوس یه پیر مرد بهم می مالید راست کرده بودم داشت آبم می اومد ... کیرمو با دستش از روی ...


18
برای حل این مشکل می توان از ... اگر بر اثر بی احتیاطی مقداری واکس روی فرش یا لباستان مالید ، می ...


980
همزمان با دست دیگه اش داشت کیرم و می مالید. بعد از چند دقیقه بلند شد یه تف ... شلوار و تیشرتم ...


795
12/12/2015 · یکی از دستاشو ازرو سینم برداشت و گذاشت از روی شلوار روی کونمو وسط قمبولامو می مالید با اون ...


782
منم یه کم مکث کردم و لیسیدمش. اونم کیرمو با دستش از روی شلوار می مالید. حسابی داشت کیف می کرد.


325
منم یه کم مکث کردم و لیسیدمش. اونم کیرمو با دستش از روی شلوار می مالید. حسابی داشت کیف می کرد.


14
منم یه کم مکث کردم و لیسیدمش. اونم کیرمو با دستش از روی شلوار می مالید. حسابی داشت کیف می کرد.


127
... بود می مالید.دلم ... یکی از سینه هام رو می مالید ... زدم.شلوار وشورتش رو از تنش ...


203
... روی کیرم و از رو شلوار می مالید که بد جوری ... و همزمان از هم لب می گرفتیم و ...