78
ایشون نیز شلوار تنش بود ولی التشو از زیپ شلوار در اورده بود و به باسنم (شلوار لی پوشیده بودم)می مالید.و سینه منم از زیر سوتین مالید.و از روی تیشرت نوک سینه منو دندون گرفت. منم از روی لباس زیرش ...


196
اونم کیرمو با دستش از روی شلوار می مالید. حسابی داشت کیف می کرد. می گفت: جوووون، بخورش، همش مال خودته، … و بعد از حدود دو دقیقه یه آه بلند کشید و ساکت شد. ارضا شده بود.


474
منو مالید بعدشم منو کرد . ارسال در می ... دستاش وحشیانه پامو میمالید و میرفت بالاتر تا رسید به کسم کسمو از رو شلوار میمالید و صدای نفساش تندتر میشد منم داغ بودم داشتم دیوانه میشدم دستشو محکم رو کسم فشار داد رفت بالاتر جلوی ...


220
اونم کیرمو با دستش از روی شلوار می مالید. حسابی داشت کیف می کرد. می گفت: جوووون، بخورش، همش مال خودته، … و بعد از حدود دو دقیقه یه آه بلند کشید و ساکت شد. ارضا شده بود.


340
این خاطره سکس رو خیلی برام لذت بخش و زیبا بود هم پر استرس بود و هم پر از شهوت.هر وقت به اون شب فکر میکنم :میگم خیلی احمق بودیم که رفته بودیم کجا سکس کردیم واقعااگر می گرفتنمون معلوم نبود چه کار ...


802
لباسمو بالا زد و یه خورده شکممو مالید. دیدم داره کم کم دستش پایین میره و دستاش یه خورده داره می لرزه….. آروم دستشو گذاشت روی کیرم من چشامو بستم و کیرم آروم آروم راس کرد. البته یادمه خیلی کوچیک بود، یه خورده اونو از رو ...


996
مامانمم داش کیر همکارشو می خورد که اون یکی همکارش از پشت بقل کرد و انداختش رو تخت مامانمم سریع پاهاش باز کرد که راحت بتونن بکننش او نا هم نوبتی می رفتند جلو مامانمو از کوس می کردن مامانمم حال ...


575
راحله به قیافه به هم ریخته محمد خندید: کراواتش را شل کرده بود، دگمه اول پیراهنش را باز کرده بود، جلیقه اش را کنار زده بود، و از روی شلوار کیرش را می مالید و نفس نفس می …


511
دست گذاشتم رو کسم کنار دست سارا که به شدت داشت می مالید منو .حس کردم شورتم کامل خیسه حتی شلوارم هم یه جاهاییش خیس شده بود. چشام روبه زور باز کردم یه لحظه دیدم ساراچشاش و بسته است و با دهن باز داره نفس نفس می زنه آآآآآآآه ...


978
دامنش تا روی رونش رفته بود عقب و پاهاشو آروم به هم می مالید. هر از گاهی هم به پای من می زد. دو تا پک کوچیک خوردیم و من جای پدرزنم رو هم خالی کردم. انگار که یه کمی گرمش شده باشه، یه دستمال برداشت کشید به پیشونیش و بعدش هم ...


185
مجید هم می گفت نترس مامانتم می کنم نازی کم کم حشری می شد گفت برو بکن فقط دست ازسرم بردار مگه دیشب نکردی؟مجید کیرشو می مالید کوس نازی اونم می گفت پس یواش بزار دردم نیاد پاهای نازی انداخت زیرش ...


587
اونم کیرمو با دستش از روی شلوار می مالید. حسابی داشت کیف می کرد. می گفت: جوووون، بخورش، همش مال خودته، … و بعد از حدود دو دقیقه یه آه بلند کشید و ساکت شد. ارضا شده بود.


595
12/12/2015 · یکی از دستاشو ازرو سینم برداشت و گذاشت از روی شلوار روی کونمو وسط قمبولامو می مالید با اون دستشم یکی از سینه هامو گرفته بود.


895
12/17/2006 · اونم کیرمو با دستش از روی شلوار می مالید. حسابی داشت کیف می کرد. می گفت: جوووون، بخورش، همش مال خودته، ... و بعد از حدود دو دقیقه یه آه بلند کشید و ساکت شد. ارضا شده بود. منو کشید طرف خودش که بخوابم روش. ولی من بوسیدمش و سرم رو ...


80
9/8/2017 · همزمان با دست دیگه اش داشت کیرم و می مالید. بعد از چند دقیقه بلند شد یه تف غلیظ رو سوراخم انداخت و کیرش آورد جلوی دهنم و گفت خوب خیسش کن که می خواد کونت و فتح کنه. کیرش و خوب خیس کردم، بعدش رفت پشتم و کیرش و گذاشت رو سوراخم و ...


334
عموم از بین پاهای من بلند شد و در کنار من روی کاناپه نشست و با این کار من متوجه شدم که حالا که من باید کارم را شروع کنم ، روی زانوم و بین پاهای عموم نشستم و با دست از روی شلوار روی کیرش که کاملآ ...


893
تو اتو بوس یه پیر مرد بهم می مالید راست کرده بودم داشت آبم می اومد منم کیرشو دستم گرفتم مالیدم هر قدر کیرشو می مالیدم آبش نمی اومد با تحکم بهم گفت پاشو این یکی بشینه مثل گوساله اطاعت کردم تا بلند شدم چسبوند به در کونم ...


793
مثل اینکه منتظر همین بود و شروع کرد با کیرم از روی شلوارک بازی کردن ، دست راستم دیگه داشت نوک سینه راستش رو می مالید و با بازو و ساعدم سرش رو بیشتر به صورتم می چسبوندم و فشار می دادم ، روشرو به ...


15
عموم از بین پاهای من بلند شد و در کنار من روی کاناپه نشست و با این کار من متوجه شدم که حالا که من باید کارم را شروع کنم ، روی زانوم و بین پاهای عموم نشستم و با دست از روی شلوار روی کیرش که کاملآ ...


421
با ترمزهای ناگهانی راننده و بازهم شلوغی اتوبوس دوباره به من نزدیک شد و با پررویی تمام، این‌بار از جلو کیرشو به من می مالید. از روی شلوار برجستگی کیرش مشخص بود و این حروم‌زاده داشت به حال کردن ...