788
در گنج شرط است که صاحب آن معلوم نباشد، خواه در سرزمین کفار یا در زمین موات(زمینی که مالکی ...


241
شرط بندی و شرط بندی فوتبال و حکم شرط بندی در اسلام و شرایط شرط بندی و جایز بودن شرط بندی را در ...


381
تعیین اقسام استحاضه[1] به وسیلۀ پنبه انجام می شود و منظور از دستمال، دستمالی است که در گذشته ...