260
هم‌اکنون علویان بیشتر در سواحل سوریه و استان ختای در ترکیه (که مورد ادعای سوریه‌است) تمرکز ...


180
من از یک خوانواده سنتی، فئودالی، نظامی، و اهل حق، کرد زبان ایران میایم. ولی سالهای سال است ...


332
از مهم ترین جماعت های این گروه در عصر حاضر، کسانی هستند که در سوریه به علویون معروفند. آن ها ...


435
جستار بیانات رهبری کلیدواژه احساس مسئولیت ... شعر نقش برانگیزاننده دارد، در جایی که جای ...