401
هم‌اکنون علویان بیشتر در سواحل سوریه و استان ختای در ترکیه (که مورد ادعای سوریه‌است) تمرکز ...


975
من از یک خوانواده سنتی، فئودالی، نظامی، و اهل حق، کرد زبان ایران میایم. ولی سالهای سال است ...


139
از مهم ترین جماعت های این گروه در عصر حاضر، کسانی هستند که در سوریه به علویون معروفند. آن ها ...


332
رئیس دانشگاه . الف: مشاغل اجرایی. ب: عضویت در شوراها. ج: فعالیت‌های علمی – فرهنگی. د: سفرهای ...


638
مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش سامانه نجما نجاح خدمات مرکز مدیریت حوزه ...


623
جستار بیانات رهبری کلیدواژه احساس مسئولیت ... جمع‌بندی من از همه‌ی این حرفها، عبارت است از ...