465
شورای امنیت سازمان ملل متحد (فارسی) مجلس أمن الأمم المتحدة ... کمیته پذیرش اعضای جدید ...


811
معرفی اعضای جدید شورای امنیت ... را به عنوان اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل آغاز ...


353
اعضای شورای امنیت سازمان ملل به ... اعضای شورای امنیت سازمان ملل به ... یک پنجره جدید ...


499
... غیردائم شورای امنیت سازمان ملل ... به عنوان اعضای جدید غیردائم شورای امنیت ...


21
شورای امنیت سازمان ملل متحد ... قطعنامه جدید ... برای اعضای سازمان ملل از جمله ...


965
... شورای امنیت سازمان ملل ... جدید عضو شورای امنیت ... اعضای شورای امنیت ...


446
معرفی اعضای جدید شورای امنیت سازمان ... شورای امنیت سازمان ملل شامل ۱۵ عضو دائم و غیر دائم ...


101
... حق وتو اعضای جدید شورای امنیت سازمان ملل مخالفت کرده اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از ...


324
... شورای امنیت سازمان ملل‌متحد ... اعضای شورای امنیت همچنین دبیرکل جدید سازمان ملل را به ...


64
معرفی اعضای جدید شورای امنیت سازمان ... اعضای شورای امنیت سازمان ... شورای امنیت سازمان ملل ...


839
معرفی اعضای جدید شورای امنیت سازمان ... اعضای شورای امنیت سازمان ... شورای امنیت سازمان ملل ...


826
اعضای جدید شورای امنیت ... عنوان اعضای شورای امنیت سازمان ... شورای امنیت سازمان ملل 15 ...


814
سفیران اعضای شورای امنیت سازمان ملل با ... اعضای شورای امنیت سازمان ملل ... اطلاعات جدید از ...


964
... انتخاب اعضای جدید غیردائم شورای امنیت ... سازمان ملل ... انتخاب اعضای جدید غیردائم شورای ...


372
... ، ژاپن و مصر به همراه سنگال و اروگوئه توانستند حائز کرسی غیردائم شورای امنیت سازمان ملل ...


390
اسامی اعضای شورای عالی امنیت ملی مطابق اصل 167 ... آمدن کلانتر جدید در سازمان ملل، به تداوم ...


650
... به عضویت شورای امنیت سازمان ملل ... را به عنوان اعضای غیردائم شورای ... جدید در غرب ...


308
... غیردائم شورای امنیت سازمان ملل ... به عنوان اعضای جدید غیردائم شورای امنیت ...


226
شورای امنیت سازمان ملل ... توصیه به مجمع عمومی در خصوص پذیرش اعضای جدید سازمان ملل


524
... شورای امنیت سازمان ملل در کاخ ... اعضای شورای امنیت سازمان ملل ... جدید سیا از سوی ...