684
... جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان ... افزایش حقوق سال ... افزایش حقوق سال 92 ...


846
حقوق بازنشستگان و نسبت آن با تورم سالیانه در سال... افزایش حقوق ... افزایش حقوق بازنشستگان ...


894
طی سال های 89 تا 92 ظرف چهارسال قدرت ... کشوری درباره جزییات افزایش حقوق بازنشستگان ...


665
حداقل افزایش حقوق سال 92 و زمان اعمال ... رقم نهایی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ...


617
... به این سؤال که افزایش حقوق بازنشستگان از چه زمانی اجرا ... سال 92، 25 درصد در سال 93 ...


569
ضریب حقوق سال 92 کارکنان ... 5 -حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و ... افزایش 25% حقوق در فروردین ...


878
... افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان ... به گفته عطاریان حداقل حقوق بازنشستگان در سال 92 رقمی ...


253
افزایش حقوق بازنشستگان/ یارانه‌ خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و ... در سال 92، رشد اقتصادی منفی 6 ...


576
... می‌توانستیم طرح افزایش حقوق بازنشستگان را از ابتدای سال ... سال 92 مبلغ 800 میلیارد ...


4
... افزایش حقوق بازنشستگان 92, ... افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۹۲ دردی از ...


72
... افزایش حقوق بازنشستگان 92, ... افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۹۲ دردی از ...


469
زمان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ... حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال 92 اظهار ...


530
... قانون کار در سال 92 را 25 درصد افزایش ... افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان تحت پوشش این ...


708
میزان افزایش حقوق بازنشستگان ... شماره 15/92/1000 مورخ ... اجتماعی در سال 1391 تاکید ...


167
افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری ... از اول فروردین سال 92 حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران ...


60
... میانگین حقوق بازنشستگان این ... 20 درصد در سال جاری افزایش ... سال های 89 تا 92 یعنی طی ...


625
افزایش حقوق کارمندان ... افزایش حقوق کارمندان در سال 92 ... 7ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه ...


92
میزان حقوق و مستمری سال ۱۳۹۲ بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به ... افزایش حقوق بازنشستگان 92, ...


770
... تأکید بر افزایش حقوق بازنشستگان صندوق ... بود، در سال 92 با 25 درصد افزایش به 490 ...


486
... «افزایش حقوق بازنشستگان در ... که اجرای قانون هیئت امنایی در سال 92 در ... مثلا به حقوق سال 95 ...