278
... شخص ثالث در سال 91 گفت: نرخ دیه در سال آینده 94 ... نرخ دیه یک سوم افزایش می یابد که ...


865
نگاهی گذرا به آمار افزایش نرخ دیه در سال ... اما سرانجام رشد سریع رقم دیه در سال 90 و 91 در ...


243
از این رو به نظر می‌رسد افزایش 40 درصدی نرخ دیه سال 91 نسبت ... جبران افزایش نرخ دیه انجام ...


736
... شخص ثالث در سال 91 گفت: نرخ دیه در سال آینده 94 ... نرخ دیه یک سوم افزایش می یابد که ...


717
افزایش نرخ دیه در سال 91. ... صنعت بیمه برای اعلام نظر خود را میزان نرخ دیه سال آینده اشاره ...


628
... شخص ثالث در سال 91 گفت: نرخ دیه در سال آینده 94 ... نرخ دیه یک سوم افزایش می یابد که ...


198
معاون قضايي دادگستري استان ابراز اميدواري کرد افزايش نرخ ديه در سال ... دیه پول خون ... افزایش ...


614
افزایش دیه در سال ... در ماده 297 آمده است دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که ...


44
افزایش دیه سال 91. ... وی در خصوص نظر اعلامی بیمه مرکزی در میزان نرخ دیه سال آینده ، گفت: ...


981
این در حالی است که در سال 91 نیز رقم دیه 94 ... نگاهی گذرا به آمار افزایش نرخ دیه در سال‌های ...


187
افزایش دیه سال 91. ... وی در خصوص نظر اعلامی بیمه مرکزی در میزان نرخ دیه سال آینده ، گفت: ...


574
این در حالی است که در سال 91 نیز رقم دیه 94 ... نگاهی گذرا به آمار افزایش نرخ دیه در سال‌های ...


800
ثابت شدن نرخ ارز جدیدترین اخبار اقتصادی ,افزایش نرخ دیه , ... این رقم در سال 91 معادل 94 ...


540
افزایش نرخ دیه در سال 91 ... صنعت بیمه برای اعلام نظر خود را میزان نرخ دیه سال آینده اشاره ...


699
... نرخ دیه سال ... افزایش نرخ دیه در این سال کمتر بود ضمن آنکه بیمه شخص ثالث 92 در مقایسه با سال ...


397
... بررسی‌ها برای تعیین نرخ دیه در سال ... سال 91 نیز رقم دیه 94 ... افزایش نرخ دیه در سال ...


493
... جدول نسبت به جدول سال 91 افزایش 20 ... افزایش 20.6 درصدی نرخ دیه و در نظر گرفتن نرخ ...


691
... کارگروه صنعت بیمه در مورد نرخ دیه به ریاست قوه قضائیه ... افزایش نرخ دیه در سال 91 ...


64
در سال جاری با وجود افزایش نرخ دیه صنعت بیمه حق بیمه شخص ... سال 1383 (نرخ دیه): ... (2.15%) 91 : 4,237 ...


308
افزایش نرخ دیه در سال 91 وی به تشکیل کارگروه ویژه‌ای از جانب صنعت بیمه برای اعلام نظر خود را ...