535
سرپرست باشگاه استقلال گفت:من برانکو نیستم و افشارزاده هستم و بعید است برای کسی کری بخوانم،ضمنا اینکه می‌گویند داوری‌ها به سود استقلال است را قبول ندارم.


973
سرپرست باشگاه استقلال گفت:من برانکو نیستم و افشارزاده هستم و بعید است برای کسی کری بخوانم ...


646
سرپرست باشگاه استقلال گفت:من برانکو نیستم و افشارزاده هستم و بعید است برای کسی کری بخوانم ...


426
جدیدترین و ... دیدار کرده است. به گزارش وبسایت ... فوتبال اروپا است، برای حضور در ...


57
جدیدترین و ... دیدار کرده است. به گزارش وبسایت ... فوتبال اروپا است، برای حضور در ...


170
... برانکو نیستم و بعید است برای کسی کری بخوانم!/داوری‌ها به نفع استقلال ... است برای کسی کری ...


937
سرپرست باشگاه استقلال گفت:من برانکو نیستم و افشارزاده هستم و بعید است برای کسی کری بخوانم ...


875
... برانکو نیستم و بعید است برای کسی کری بخوانم!/داوری‌ها به نفع استقلال ... است برای کسی کری ...