437
... دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را ... کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی نیروی دریایی ارتش است ...


854
... دفاعی کشور در دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش است. ... اقتدار نیروی دریایی ...


482
... نیروی دریایی ارتش، اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه ی دریا را محصول وحدت، هماهنگی ...


664
اقتدار دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی نیروی دریایی..... دریایی ارتش،‌ اقتدار و ...


503
... ضامن اقتدار ایران است. ... امروز نیروی دریایی ارتش در ... از جمله در حوزه امنیت ...


313
... از جمله در حوزه امنیت ... امروز نیروی دریایی ارتش در پیشبرد ... ضامن اقتدار ایران است.


164
اقتدار دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی نیروی دریایی ... ظرفیت نیروی دریایی ارتش است. ...


980
فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ... در حوزه دریای خزر است. ... ارتش در رزمایش اقتدار ...


83
... نیروی دریایی ارتش و ... اقتدار دریایی ایران است . ... دفاعی ایران در دریا ...


814
و همین است که دستور ما بر دفاع است. دفاعی ... نیروی دریایی ارتش در ... دریایی کشور افزوده شد در ...


481
... نیروی دریایی ارتش و ... اقتدار دریایی ایران است ... دفاعی ایران در دریا ...


662
و همین است که دستور ما بر دفاع است. دفاعی ... نیروی دریایی ارتش در ... دریایی کشور افزوده شد در ...


671
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی راهبردی نیروی دریایی ارتش و سپاه در ...


465
... آذر ماه روز نیروی در ... راهبردی نیروی دریایی ارتش و سپاه ضامن اقتدار دریایی ایران است ...


453
هم افزایی راهبردی نیروی دریایی ارتش و سپاه ضامن اقتدار ایران است


605
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش است 94/09 ...


427
هم‌افزایی راهبردی نیروی دریایی ارتش ... اقتدار دریایی ایران است. ... دفاعی ایران در دریا ...


204
... اقتدار دریایی ایران است ... دفاعی ایران در دریا ... نیروی دریایی ارتش در ...


739
... نیروی دریایی ارتش و سپاه در تضمین قدرت دریایی کشور گفت: قدرت دریایی ... در منطقه است ...


16
... نیروی دریایی ارتش و سپاه در تضمین قدرت دریایی کشور ... دفاعی ایران در دریا ...