525
... وحدت نیروی دریایی ارتش ... در بیانیه‌ای اقتدار و ... و بازدارندگی دفاعی کشور را ...


235
... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است ...


450
... و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است


406
... دریایی ارتش،‌ اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم ...


944
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش است


173
... افزایی نیروی دریایی ارتش ... دفاعی کشور در عرصه‌ دریا ... و بازدارندگی دفاعی کشور ...


801
... ای اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است.


216
... افزایی نیروی دریایی ارتش ... کشور را در عرصه‌ دریا ... و بازدارندگی دفاعی کشور ...


77
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ...


204
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ...


939
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ...


1
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ...


639
... دریایی ارتش، اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه ی دریا را محصول وحدت، هماهنگی و هم ...


59
... و بازدارندگی دفاعی کشور ... در دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش است ...


199
... و بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ... است و ...


606
گروه های امداد و تسهیلات نوروزی در ... صنفی مربوط به تالارها و باغ تالارها بوده است ...


217
... نیروی دریایی، حضور این نیرو در آب‌های دوردست و بین‌المللی را نشانه اقتدار و ... دریایی ...


573
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم ... افزایی نیروی دریایی ارتش ...


852
... فزاینده نیروی دریایی ارتش ایران در آب‌های بین‌المللی را نشانه اقتدار در ... و دفاع مقدس ...


125
... حفاظت می‌کند و به این دلیل ... ایران نشده است. ... کشور ایران در عین همکاری با ...