335
بازار ایرانیان - استراتژی اقیانوس آبی و قرمز - بازار ایده آل , سود دلخواه


464
اقیانوس آبی چیست ... و صنایع جانبی کنونی در آن حضور دارند، در واقع اقیانوس قرمز را شکل می ...


872
خانه / مدیران / استراتژی اقیانوس آبی چیست ... به دنبال او در اقیانوس قرمز با هم می‌جنگند و ...


366
استراتژی اقیانوس آبی چیست ... مدل برای ماندن و جنگیدن در اقیانوس قرمزِ رقابت مناسب است و ...


35
خانه / مقاله / مدیریت / اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز چیست ...


672
دو واژه: اقیانوس آبی ، اقیانوس قرمز. اقیانوس قرمز صنایع را در شرایط موجود نشان می دهد


289
هر چند تاثیر میتولوژی بر علم اقیانوس شناسی موجب ... دریای مدیترانه، دریای قرمز، دریای ...


830
اقیانوس چیست ... کرده است، اقیانوس پهنه وسیعی از آب ... دریای قرمز، دریای آفریقای ...


440
استراتژی اقیانوس آبی نتیجه دو دهه تحقیق و ... شدن خون و نهایتاً شکل گیری اقیانوس قرمز ...


947
تمرکز اکید بر روی اقیانوس قرمز، پذیرش قاعده محدودکننده جنگ- یعنی قطعه زمین محدود و غلبه بر ...


445
اقیانوس آبی چیست؟ ... شرکتها و صنایع کنونی در آن حضور دارند، در واقع اقیانوس قرمز را شکل می ...


969
استراتژی اقیانوس آبی چیست ... همیشه به دنبال او در اقیانوس قرمز با هم می‌جنگند و سعی در ...


999
استراتژی اقیانوس آبی چیست ... و صنایع کنونی در آن حضور دارند، در واقع اقیانوس قرمز را شکل می ...


195
اقیانوس قرمز و اقیانوس آبی چیست ... بسیاری از کسب و کارها در اقیانوس قرمز قرار دارند .


278
استراتژی آقیانوس آبی فضایی که شرکت‏ها و صنایع کنونی در آن حضور دارند، در واقع “اقیانوس ...


613
منظور از استراتژی اقیانوس آبی چیست؟ ... در مقابل مفهوم اقیانوس قرمز، "اقیانوس آبی" مطرح می ...


524
دیجیاتو اقیانوس آرام و آبی یا اقیانوس خون آلود و قرمز؛ کدام را برای کسب و کار خود برگزیده اید؟


4
استراتژی اقیانوس آبی چیست. ... این اقیانوس آبی با ریخته شدن خون آنها به اقیانوس قرمز تبدیل می ...


414
استراتژی اقیانوس آبی چیست؟! اگر چه واژه اقیانوس‌های آبی عبارتی جدید است، اما موجودیت آن به ...


454
اقیانوس آبی تولید چیست ... و این اقیانوس آبی با ریخته شدن خون آنها به اقیانوس قرمز تبدیل می ...