478
... این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


442
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ...


512
آمادگی پلیس برای مقابله با تهدید احتمالی داعش. فرمانده انتظامی تهران بزرگ : ما همواره ...


678
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار ماموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ...


284
... با تهدیدات احتمالی ... به آمادگی پلیس پایتخت برای ... مقابله با هرگونه تهدید ...


908
... برای مقابله با هرگونه تهدید ... اخیر نیز پلیس برای مقابله با هر ... آمادگی برای ...


985
... مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده ... آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه ...


809
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به حضور پررنگ ماموران پلیس در خیابان های پایتخت گفت ...


236
... پلیس برای مقابله با ... آمادگی پلیس برای مقابله ... با هرگونه تهدید احتمالی و ...


478
... به جهت آمادگی بیشتر پلیس برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی ... پلیس برای مقابله با ...


177
... به جهت آمادگی بیشتر پلیس برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی ... پلیس برای مقابله با ...


235
کاهش جرایم در نوروز/ آمادگی پلیس برای مقابله با ... مقابله با تهدید احتمالی ... هرگونه تهدید ...


347
... این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


787
... این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


679
10/7/2015 · دلیل حضور پررنگ پلیس در ... برای مقابله با هرگونه ... با هرگونه تهدید احتمالی و ...


216
توضیح رییس پلیس پایتخت درباره افزایش ماموران در معابر/آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه ...


359
... این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


948
علت حضور پلیس در خیابانرییس پلیس پایتخت ... این اقدام به منظور آمادگی ... مبارزه با ...


570
آمریکا 2 فرد و 2 شرکت ایرانی را تحریم کرد; ترامپ کره شمالی را هم «حامی تروریسم دولتی» معرفی می ...


607
... این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...