726
آرشیو موسیقی ملی ایران آواز سنتی ... یاد بسازُم خنجری نیشش زفولاد زنُم ... اهنگ یه شبی زار و ...


960
بسـازم خنجـری نیشـش زفــولاد ... 2- تنها قالب شعر سنتی است ... 2- شعر سپید که آهنگ دارد ...


577
بسـازم خنجـری نیشـش زفــولاد ... 2- تنها قالب شعر سنتی است که ... 2- شعر سپید که آهنگ دارد اما ...


970
بسـازم خنجـری نیشـش زفــولاد ... 2- تنها قالب شعر سنتی است ... 2- شعر سپید كه آهنگ دارد ...


51
5/6/2007 · ... ردیف ازویژگی های شعرهای سنّتی است ... بسازم خنجری نیشش زفولاد ... که نه آهنگ داردنه ...


390
12/6/2007 · ... ردیف ازویژگی های شعرهای سنّتی است ... بسازم خنجری نیشش زفولاد ... که نه آهنگ داردنه ...


562
زدست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد بسازم خنجری نیشش زفولاد زنم بر ...


388
بسازم خنجری نیشش زفولاد ... دو ساله که یه آهنگ ... با این اوضاع از چی ازدواج‌سنتی داره ...


592
بسـازم خنجـری نیشـش زفــولاد ... 2- تنها قالب شعر سنتی است ... 2- شعر سپید که آهنگ دارد ...


744
بسـازم خنجـری نیشـش زفــولاد ... 2- تنها قالب شعر سنتی است كه ... 2- شعر سپید كه آهنگ دارد اما ...


363
بسـازم خنجـری نیشـش زفــولاد ... 2- تنها قالب شعر سنتی است كه ... 2- شعر سپید كه آهنگ دارد اما ...


27
بسـازم خنجـری نیشـش زفــولاد ... 2- تنها قالب شعر سنتی است كه ... 2- شعر سپید كه آهنگ دارد اما ...


310
بسازم خنجری نیشش زفــولاد ... مانند شعر سنتی محدود به دو سه و ... بلکه آهنگ و موسیقی ...


338
بسازم خنجری نیشش زفولاد ... این حدیث دلالت دارد، هر که آهنگ او ... اگر عقیده، سیره و سنتی از ...


85
بشکن دل بی نوای ماراای عشق این ساز،شکسته اش خوش آهنگ ... بسازم خنجری نیشش زفولاد ... سنتی فارسی


684
بسازم خنجری نیشش زفــولاد ... مانند شعر سنتی محدود به دو سه ... بلکه آهنگ و موسیقی ...


110
شهر آرزوها - برای دختران - Weblog By Ali for All Lovers


490
متاسفانه در جامعه ی سنتی امروز ما ... بسازم خنجری نیشش زفولاد ... هم آهنگ ساخته ...


772
خدای من - نیست مومن هرکه دارد با علی (ع) یک مو خلاف یار مومن شو چو ما و تابع آل عبا


351
آيا روابط دختران و پسران در زندگي آينده آنها تأثير خواهد گذاشت؟؟ جواب آن بي تريد مثبت است ، اما تأثير آن در افراد متفاوت است و بستگي به محيطي که زندگي مي کند ، خانواده ، نوع رابطه و چيزهاي ديگر ...