929
زنجان - ایرنا - قایم مقام مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ...


876
انتقال زونا به زن باردار اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت


140
زن حامله به انگلیسی اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. امیرحسین ...


320
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


482
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان از برنامه‌ریزی برای برگزاری ... من را به خاطر ...


911
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... این زن باردار به بیمارستان ...


371
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... برای انتقال این زن باردار به ...


39
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


924
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...


947
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...


787
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


540
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...


498
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...


713
اعتماد به نفس ... پس از بررسی دقیق نتیجه کار و رضایت از آن رنگ ها، تدریجا افزودن رنگ را به ...


260
یکی از این آرا الزام زن به تمکین را ... زنجان انتقال ... باردار را به بیمارستان ...


546
... اورژانس به بیمارستان ... زن از اقدام به ... کالا را به محل دیگری انتقال ...


653
... باید به وی فرصت داده ... مادر باردار در بیمارستان موجود ... انتقال بیمار به بخش ...


80
... این دو زن باردار که ... 40 زنجان - دندی به بیمارستان ... را به بيمارستان انتقال مي ...


969
این بیماران را بايد به سرعت به بیمارستان انتقال ... رحم زن باردار ... وي را سريعا به اورژانس ...


724
... در میان فوت شدگان این حادثه زن بارداری وجود نداشت ... زن باردار ... به بیمارستان ...