375
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت زنجان ... اورژانس زنجان فرصت ...


507
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت زنجان ... اورژانس زنجان فرصت ...


826
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... برای انتقال این زن باردار به ...


496
نزدیکترین ایستگاه مترو به بیمارستان رازی اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان ...


364
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت ... انتقال این زن باردار به ...


250
من را به خاطر داشته باش . ... اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت;


742
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


304
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... این زن باردار به بیمارستان ...


505
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


889
... زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... اورژانس زنجان فرصت ... فرصت انتقال زن باردار به ...


900
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


28
... زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... اورژانس زنجان فرصت ... فرصت انتقال زن باردار به ...


616
... زایمان به خانم های باردار انجام ... زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت ...


969
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...


648
با اعلام مرکز هدایت بحران فوریت های پزشکی اورژانس بالگرد ... برجام» را ... به مادر فرصت ...


227
... این دو زن باردار که ... 40 زنجان - دندی به بیمارستان ... را به بيمارستان انتقال مي ...


212
... سازمان اورژانس کشور به منظور ... پرسشگری را نداشت ... زنجان; نجات زن باردار ...


979
تکنسین های اورژانس خانم باردار را به بیمارستان حضرت ولی عصر(عج ) فسا انتقال می دهند که ساعت 21 ...


630
... انتقال یک زن باردار از ... قزوین را به زنجان متصل ... توسط اورژانس به بیمارستان شفا ...


732
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...