55
... فرصت انتقال زن باردار به ... اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت ...


344
... زنجان فرصت انتقال زن ... زن باردار به بیمارستان را ... اورژانس زنجان فرصت ...


319
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... شلیک مرگبار به زن باردار/ زن ...


872
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت; ... فرصت انتقال زن باردار به ...


45
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت; ... فرصت انتقال زن باردار به ...


942
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... به انتقال زن باردار به ...


319
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


297
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


137
مرگ تکان دهنده زن باردار به ... اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت ...


214
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


677
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


753
مرگ تکان دهنده زن باردار به ... اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت ...


20
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


491
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... انتقال این زن باردار به ...


92
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


562
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


810
داعش، 18 زن عراقی را برای ... هزینه سزارین در سال 95 در بیمارستان بهمن زنجان. ... به گزارش ...


149
12/13 - تیراندازی جان زن باردار را ... 12/12 - زن باردار برای شکایت از شوهرش به پاسگاه پلیس رفته بود ...


526
... این زن باردار را ... اورژانس استان زنجان ... پس از انتقال به بیمارستان جان ...


937
... زمینی او را به بیمارستان ... که انتقال زائو به ... ظاهری زن باردار به تیم ...