741
اولین بار که کیرو ... صداش در میومد ک اه اوه میکرد..بعد نیم ساعت ارضا شدم و جفتمونم رو تخت ولو ...


232
داستان اولین باری که ... زد که من تو اون مدت دو بار ارضا شدم دفعه سومم همزمان بود با ...


447
اولین بار با سكس چه ... دهنمو سرویس میکرد.اما اولین باری که ارضا شدم با همون دختره بود که ...


93
‎داستان اولین باری که ... زد که من تو اون مدت دو بار ارضا شدم دفعه سومم همزمان بود با ...


383
بعدم که ارضا میشد باز سینه هاشو از ... فوری ارضا شدم. ... من اولین بار که درست و حسابی لز کردمو ...


248
... خوب بفرما گوش میکنم.منم که واسه اولین بار بود که یه دخترو ... 4-5بار ارضا شدم آخه شب تا ...


699
... و قشنگ شدم که منو حسابی ارضا ... اولین باری بود که ارضا شده ... چند وقت یک بار به ...


877
اولین باری بود که جلوی یه ... تو کسم من بار اولم بود که این ... لرزش گرفت و ارضا شدم .


166
4/12/2018 · ... آخه اولین بار بود که ... خودم که یهو متوجه شدم یکم ... رو کسم که همزمان ارضا بشیم ...


721
اولین باری که ... من دقیقا اولین بار کس رو حس ... نفهمیدم کی ارضا شدم تمام دم در ...