272
مشکل تجارت بین‌المللی تاجران افغانستان رفع شد/ بانک ... رقابت‌های ... نظامی در شرق کشور.


457
ترجمه بهروز عارفی: نزدیکی گام به گام عربستان سعودی و اخوان المسلمین دگرگونیِ نگران کننده برای مصر آلن گرش، ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵، مجله اینترنتی شرق بیست و یکم* در اوضاعی که قیام های کشورهای عربی ...


210
در نتیجه، شهر و سرزمین در مرکز رقابت های میان ... رورنامه شرق در ... از کشور خارج شد که ...