272
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ... باید از اقدامات شتابزده ...


338
... شتابزده جلوگیری کرد و در ... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ...


470
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


408
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... شتابزده جلوگیری کرد و در ...


258
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


794
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


655
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... اقبال از روحانی برای دور ...


786
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... را منتشر نخواهد کرد . ۳) لطفا از نوشتن ...


583
... در منطقه هشدار داد. پس از ... باید از دریایی از ... خواهد کرد. انگلیس برای جلوگیری از ...


555
... این سیاست برای جلوگیری از ... باید در لایه ... برخورد با اقدامات ایران در منطقه ...


620
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


944
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... اقبال از روحانی برای دور ...


118
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... را منتشر نخواهد کرد . ۳) لطفا از نوشتن ...


677
... در منطقه هشدار داد. پس از ... باید از دریایی از ... خواهد کرد. انگلیس برای جلوگیری از ...


892
... این سیاست برای جلوگیری از ... باید در لایه ... برخورد با اقدامات ایران در منطقه ...


975
... و هم برای اقدامات ... خنثی شود و ثبات در شبه ... جلوگیری از تخریب منطقه توسط ...


466
پس از 2010 : سناریوهایی برای ... و نيز اقدامات شتابزده سياستمداران و دولتمردان، ‌با در نظر ...


433
... حرکت کرد که در سایه اقدامات ... در استان و منطقه ... برای جلوگیری از ثبت ...


553
... را حفظ کرد. لذا تلاش برای پا ... را در موضع حفظ ثبات ... آن در منطقه و جلوگیری از ...


465
عراق از مداخلات شتابزده در بحران سوریه ابراز نگرانی کرد برانکو ایوانکوویچ تهدید به استعفا ...