953
بیماری تمام نژادها و هر دو جنس را یكسان تحت تاثیر قرار می دهد .بنظر می رسد ویتیلیگو در افراد ...


218
هندسه محاسباتی علم حل مسائل هندسی به روش الگوریتمی و با استفاده از ساختمان‌ داده‌ها (Data ...