267
یکی از این مضرات بر روی مغز جنین ... علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... بر جنین. تاثیر اشعه موبایل ...


758
... مواجهه جنین با اشعه ایکس ... بر روی جنین در ... كه اشعه مزبور ممكن است بر ...


162
با اینکه تاثیر دقیق این اشعه ها ... علاوه بر اشعه ایکس ... نمو جنین است و اگر اشعه روی dna ...


815
پاپیکا این ضررها و تاثیر آن بر روی جنین را ... علاوه بر اشعه ایکس، زنان باردار باید از ...


646
به طور کلی، عکسبرداری با اشعه x در دوران بارداری، مجاز است مگر اینکه مادر یا جنین در شرایطی ...


767
... دوز آستانه برای ایجاد اثرات نامطلوب بر روی جنین در ... اشعه ایکس در ... جنین در زمان ...


909
بارداری اگر جنین در معرض اشعه ایکس باشد خطرات ... این آسیب‌ها بر روی نوزاد زمانی شدت می ...


910
در میان آثار سوماتیک ( بدنی ) تشعشع ، بجز سرطان ، اثر بر جنین در حال رشد و توسعه از نگرانیهای ...


762
... عوارض امواجی مانند امواج اشعه ایکس از ... بر تکامل مغز جنین تاثیر می ... بر روی سلولهای در ...


185
علاوه بر اشعه ایکس، زنان باردار باید از قرار گرفتن ... تاثیر لپ تاپ بر روی جنین، چه ...


891
علاوه بر اشعه ایکس، زنان باردار باید از قرار گرفتن ... تاثیر لپ تاپ بر روی جنین، چه ...


32
عواملی که در دوران بارداری بر روی جنین اثر ... تأثیر اشعه ایکس در جنین قطعی است واکثراً ...


357
بزرگی جریان لامپ بر پخش طول موج اشعه ایکس تولید شده تأثیر ندارد. اما بر روی شدت پرتو موثر است.


212
با اینکه تاثیر دقیق این اشعه ها هنوز ... علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... منفی بر روی جنین برائ ...


541
... بر حساس بودن به اشعه ایکس ... جنین در معرض اشعه ایکس ... آن بر روی جنین به ...


175
تاثیر اشعه ایکس بر جنین، آنچه مهم است به طور کلی، عکسبرداری با اشعه x در دوران بارداری، مجاز ...


167
با اینکه تاثیر دقیق این اشعه ها ... علاوه بر اشعه ایکس ... نمو جنین است و اگر اشعه روی dna ...


951
تاثیر موبایل بر رشد جنین در ... علاوه بر اشعه ایکس ... چطور با چند کلیک عکس های موبایل را روی ...


21
تاثیر اشعه ایکس بر جنین ... فرد انجام می شود و اشعه بر روی دستگاه تناسلی مادر ...


177
بر اساس بررسی‌های ... نفوذ کند و جنین را تحت تاثیر ... آسیب جنین به دلیل اشعه ایکس فکر کرد ...