528
در کشور های که از قبل دارای یک نظام ترویج زراعتی اثربخش میباشند مصارف ادامه انكشاف پایدار ...


496
مهندس حامد دانشی در طی یک مقاله ای ترویج و آموزش کشاورزی را نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان ...


825
03.06.2007 10:07 ترويج درافغانستان مشكيلات وراهاي حل ان. مقدمه: افغانستان کشوريست محاط به خشکه و ...


815
بیش از 100مقاله نادر ترویج کشاورزی ... ارزشیابی در بخش کشاورزی چیست ...


104
رشد زراعت گامی به سوی خودکفای درکشور. - اصول آموزش ترویج درزراعت - این وبلاک برای مقالات ...


106
دیپارتمنت اقتصاد و توسعهً زراعتی. ... در بخش های اقتصادی و ترویج تکنالوژی های جدید در ...


235
جنس متغیر چیست و ... که استحضار دارید درس امار یکی از دروس بسیار مهم و ضروری برای رشته ترویج و ...


541
درابتدا به تعداد ۱۱۳کوپراتیف زراعتی توسط ... ریاست تبلیغ و ترویج زراعتی، مدیریتهای ...


540
کینوا چیست؟ ... تمام حقوق اين وب سايت و مطالب آن متعلق به ترویج و آموزش کشاورزی مي باشد


983
Agricultutal extension ترویج کشاورزی، رهنمائی و ترویج زراعتی، ‌توسعه کشاورزی


543
Agricultutal extension ترویج کشاورزی، رهنمائی و ترویج زراعتی، ‌توسعه کشاورزی


96
ترویج چیست ... های جدید زراعتی هستند ،یگانه راه حل ازین چالش تعمیم وتوسعه ترویج زراعتی است ...


211
Agricultural Research,Education and Extension Organization (AREEO) - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


206
دیتابیس معلومات قیم محصولات زراعتی(http://mis.mail.gov.af/pis)


328
1- اقتصاد افغانستان به صورت کل زراعتی است که ... کدرهای مسلکی زراعت و مامورین ترویج وظایف ...


973
بازاریابی چیست ... در بازار می گذارند.(مواردی همچون محصول،قیمت،نحوه توزیع و روشهای ترویج) ...


24
به نام خدا. امتحان مقاله نویسی علمی و فنی مورخ 6/4/90 . مشخصات دانشجو :حمیده نیک کار دانشجوی ...


524
تسهیل و ترویج انکشاف ... SMEs چیست ؟ SMEs مخفف آن ... خدماتی، تجارتی و زراعتی می باشد، SMEs معمولاً با ...


323
دیتابیس معلومات قیم محصولات زراعتی ... دهاقین برای ترویج انګور طایفی علاقه مندی زیاد نشان ...


300
مجله زراعتی ... ترویج نبات زغر در افغانستان و آگاه ساختن دهاقین از اهمیت اقتصادی ...