413
ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقه‌مندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان ...


640
در کشور های که از قبل دارای یک نظام ترویج زراعتی اثربخش میباشند مصارف ادامه انكشاف پایدار ...


191
03.06.2007 11:07 ترويج درافغانستان مشكيلات وراهاي حل ان. مقدمه: افغانستان کشوريست محاط به خشکه و همچنان داراي يک مجمع اجتماعي سنتي و در طول تاريخ يک کشور بوده که معبر و گذرگاه تمدن هاي مختلف جهاني ...


698
بیش از 100مقاله نادر ترویج کشاورزی ... ارزشیابی در بخش کشاورزی چیست ...


379
رشد زراعت گامی به سوی خودکفای درکشور. - اصول آموزش ترویج درزراعت - این وبلاک برای مقالات زراعت اختصاص داده شده است.


477
ترویج و آموزش کشاورزی - برای تولید جوانه ، خاک باید رطوبت کافی داشته باشد.


461
زراعت - مسوولیت کارمند ترویج - موضوعات و مطالب مفید زراعتی. ... ترویج چیست ...


394
جنس متغیر چیست و ... که استحضار دارید درس امار یکی از دروس بسیار مهم و ضروری برای رشته ترویج و ...


724
درابتدا به تعداد ۱۱۳کوپراتیف زراعتی توسط ... ریاست تبلیغ و ترویج زراعتی، مدیریتهای ...


122
Agricultutal extension ترویج کشاورزی، رهنمائی و ترویج زراعتی ... سازمان بهزیستی در ایران چیست ...


740
Agricultutal extension ترویج کشاورزی، رهنمائی و ترویج زراعتی ... سازمان بهزیستی در ایران چیست ...


41
هدف اصلی این دیپارتمنت آماده کردن محصلین از نگاه تیوریکی و عملی در بخش های اقتصاد زراعتی، ترویج وسایل و تکنالوژی های عصری و اصلاح زراعت عنعنوی میباشد.


426
ترویج چیست ... های جدید زراعتی هستند ،یگانه راه حل ازین چالش تعمیم وتوسعه ترویج زراعتی است ...


638
زراعت در افغانستان (یاول سبز 100%زراعتی) - مشکلات وراه های حل ترویج در افغانستان - برگ درختان سبز در نظر هوشیار- هر ورقش دفتریست معرفت کردگار - زراعت در افغانستان (یاول سبز 100%زراعتی)


430
ترویج و آموزش ... کشاورزی ارگانیک چیست؟ نویسنده : مدیر ...


913
1- اقتصاد افغانستان به صورت کل زراعتی است که ... کدرهای مسلکی زراعت و مامورین ترویج وظایف ...


321
قوانین، مقرره ها،اساسنامه ها،و طرزالعمل های زراعتی; فیسبوک وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ج ...


808
بازاریابی چیست ... در بازار می گذارند.(مواردی همچون محصول،قیمت،نحوه توزیع و روشهای ترویج) ...


280
مجله زراعتی ... ترویج نبات زغر در افغانستان و آگاه ساختن دهاقین از اهمیت اقتصادی ...


681
اقتصاد زراعتی عبارت از اصل اصول اعمال ... بنام شعبه ترویج یاد میشود.