523
در کشور های که از قبل دارای یک نظام ترویج زراعتی اثربخش میباشند مصارف ادامه انكشاف پایدار ...


638
03.06.2007 10:07 ترويج درافغانستان مشكيلات وراهاي حل ان. مقدمه: افغانستان کشوريست محاط به خشکه و ...


398
ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقه‌مندان به کشاورزی برای ...


677
زراعت - مسوولیت کارمند ترویج - موضوعات و مطالب مفید زراعتی زراعت ... ترویج چیست ...


871
جنس متغیر چیست و ... که استحضار دارید درس امار یکی از دروس بسیار مهم و ضروری برای رشته ترویج و ...


497
بیش از 100مقاله نادر ترویج کشاورزی ... ارزشیابی در بخش کشاورزی چیست ...


444
Agricultutal extension ترویج کشاورزی، رهنمائی و ترویج زراعتی ... سازمان بهزیستی در ایران چیست ...


522
درابتدا به تعداد ۱۱۳کوپراتیف زراعتی توسط ... ریاست تبلیغ و ترویج زراعتی، مدیریتهای ...


119
کینوا چیست ... تمام حقوق اين وب سايت و مطالب آن متعلق به ترویج و آموزش کشاورزی مي باشد


419
رشد زراعت گامی به سوی خودکفای درکشور. - اصول آموزش ترویج درزراعت - این وبلاک برای مقالات ...


877
دیپارتمنت اقتصاد و توسعهً زراعتی. ... در بخش های اقتصادی و ترویج تکنالوژی های جدید در ...


538
قوانین، مقرره ها،اساسنامه ها،و طرزالعمل های زراعتی; Women Empowerment in Agriculture; MAIL Twitter; بیشتر


33
نا امنی و مافیای مواد مخدر سبب شده است که کشت زعفران منحیث جایگزین تریاک درافغانستان ترویج ...


24
مجله زراعتی ... ترویج نبات زغر در افغانستان و آگاه ساختن دهاقین از اهمیت اقتصادی ...


348
Agricultural Research,Education and Extension Organization (AREEO) - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


706
1- اقتصاد افغانستان به صورت کل زراعتی است که ... کدرهای مسلکی زراعت و مامورین ترویج وظایف ...


672
ترویج چیست ... های جدید زراعتی هستند ،یگانه راه حل ازین چالش تعمیم وتوسعه ترویج زراعتی است ...


724
به نام خدا. امتحان مقاله نویسی علمی و فنی مورخ 6/4/90 . مشخصات دانشجو :حمیده نیک کار دانشجوی ...


897
کشاورزی در افغانستان زراعت کلتوراست که تعلق به مهارت ومیکانیزه بودن کار دهاقین ، توپوگرفی ...


52
ترویج و آموزش ترویج ... ماری جوانا چیست ...