164
در کشور های که از قبل دارای یک نظام ترویج زراعتی اثربخش میباشند مصارف ادامه انكشاف پایدار ...


823
ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقه‌مندان به کشاورزی برای ...


984
03.06.2007 11:07 ترويج درافغانستان مشكيلات وراهاي حل ان. مقدمه: افغانستان کشوريست محاط به خشکه و ...


395
ترویج چیست ؟ ترویج آموزش خارج از نظام تعلیمی است که اقشار مختلف (پیر وجون درسنین مختلف ) در ...


849
درابتدا به تعداد ۱۱۳کوپراتیف زراعتی توسط ... ریاست تبلیغ و ترویج زراعتی، مدیریتهای ...


828
Agricultural Research,Education and Extension Organization (AREEO) - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


153
ترویج و آموزش کشاورزی - ... آشنایی با ارقام جو ایرانی(بخش اول) جو زراعی 2n=2x=14) Hordeum vulgare)از غلات ...


154
زراعت در افغانستان (یاول سبز 100%زراعتی) - مسوولیت کارمند ترویج - برگ درختان سبز در نظر هوشیار ...


733
نا امنی و مافیای مواد مخدر سبب شده است که کشت زعفران منحیث جایگزین تریاک درافغانستان ترویج ...


367
1- اقتصاد افغانستان به صورت کل زراعتی است که در ... خدمات تحقیق، ترویج، مالداری و ...


348
معرفی رشته مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات - مقطع کارشناسی. برای تامین نیروی انسانی ...


24
ان ال پی چیست و چه فوایدی ... 4- استراتژی ترویج یا ارتقاء Promotion Strategy این چهار عامل تحت ...


80
بز های نسلی یاد شده از سوی مسولین ریاست زارعت ننگرهار به منظور ترویج و تکثیر ... زراعتی ...


857
رشد زراعت گامی به سوی خودکفای درکشور. - اصول آموزش ترویج درزراعت - این وبلاک برای مقالات ...


500
اقتصاد زراعتی عبارت از اصل اصول اعمال ... بنام شعبه ترویج یاد میشود.


881
مفهوم ترویج زراعتی. مقدمه: افغانستان کشوريست محاط به خشکه و همچنان داراي يک مجمع ...


188
بازاریابی چیست ... در بازار می گذارند.(مواردی همچون محصول،قیمت،نحوه توزیع و روشهای ترویج) ...


5
اصول ترویج و آموزش کشاورزی 9: اقتصاد کشاورزی : 10: اکولوژی 11: ... فیزیولوژی گیاهان زراعتی 41:


285
مکانیزاسیون چیست؟ ... ترویج‌ و آموزش‌ کشاورزی ... تولید گیاهان‌ زراعتی‌ نظیر گندم‌، جو ...


51
زراعت در افغانستان (یاول سبز 100%زراعتی) - برگ درختان سبز در نظر هوشیار- هر ورقش دفتریست معرفت ...