887
تصویری/معاون نخست وزیر ترکیه:ساقط شدن جنگنده روسیه عمدی نبوده است .


420
تصویری/معاون نخست وزیر ترکیه:ساقط شدن جنگنده روسیه عمدی نبوده است .


658
***** در پی سرنگون شدن جنگنده ... معاون نخست وزیر روسیه هم ... مرز سوریه با ترکیه ساقط شد ...