414
اصل عدم قطعیت (به ... مکان می‌باشد؛ اما در آنجا او تعریف دقیق از عدم قطعیت‌های Δx و Δp نداد و ...


457
اما بعدها نیز آن دو به جای یکدیگر بکار گرفته می شدند و معمولاً عدم. اطمینان در تعریف ریسک ...


102
عدم اطمینان یعنی ... 3- در این حوزه نظرات متفاوت دیگری وجود دارد که با تلقی و تعریف نویسنده ...


154
هرچه از عدم اطمینان گریزان‌تر باشید رأی‌تان متوجه محافظه‌کاران خواهد بود.


913
Posts about عدم اطمینان written by williamhbranson. ... راه‌حل مورد اشاره عبارت است از تعریف سطوح تولید و اشتغال.


785
تفاوت ریسک و عدم اطمینان ... 3- در این حوزه نظرات متفاوت دیگری وجود دارد که با تلقی و تعریف ...


185
تفاوت ریسک و عدم اطمینان. Rolf Dobelli محمدرضا معادیخواه. 2 جعبه پیش روی شما است. جعبه اول شامل 100 توپ است. 50 توپ قرمز و 50 توپ سیاه.


312
در این مقاله مرور و مقایسه‌ای بر انواع متغیرهای تعریف شده در بخش مدلسازی فرایند تحقیق در عملیات خواهیم داشت.


368
تاثیر شرایط عدم اطمینان بر رابطه ... گزارش شده تعریف شده است. شرایط عدم اطمینان در ...


83
عدم اطمینان ... های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران شرکتی تعریف ...


105
عدم اطمینان ... های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران شرکتی تعریف ...


364
تعریف مفهومی ... پرسشنامه استاندراد عدم اطمینان محیطی درک شده توسط پرادو در سال ۲۰۰۶ ...


781
طراحی مدل کمینهسازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت دادههای حسابداری: شناسنامه علمی شماره، دوره 13، شماره 50، تابستان 1395 ، صفحه 89-136 اصل مقاله (2288 k)


142
نظریه احتمال تنها در موقعیت‌هایی از عدم اطمینان کاربرد دارد که ... با این تعریف ...


148
مطالعه تأثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن ... تعریف زیر ...


570
عدم اطمینان ترجمه در فرهنگ لغت فارسی -- انگلیسی در Glosbe ، دیکشنری آنلاین ، رایگان است. نگاهی به کلمات و عبارات milions به همه زبان ها است.


780
بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه ... ۱۰ ۱ تعریف ...


335
سطح عدم اطمینان: ... ، عدم اطمینان محیطی را مبتنی بر کمبود اطلاعات برای تصمیم گیری تعریف می کند.


12
همچنین استراتژی کسب و کار در هر دو شرکت با عدم اطمینان محیطی ... محیطی در چهار وضعیت تعریف ...


356
هدف تحقیق، بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه­ی بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی است.