216
اما بعدها نیز آن دو به جای یکدیگر بکار گرفته می شدند و معمولاً عدم. اطمینان در تعریف ریسک ...


759
اصل عدم قطعیت (به ... مکان می‌باشد؛ اما در آنجا او تعریف دقیق از عدم قطعیت‌های Δx و Δp نداد و ...


266
عدم اطمینان یعنی ... 3- در این حوزه نظرات متفاوت دیگری وجود دارد که با تلقی و تعریف نویسنده ...


387
بخش بعدی مفهوم انعطاف پذیری را تعریف می کند. و یک دیدگاه مفهومی بین عدم اطمینان محیطی و ...


764
تفاوت ریسک و عدم اطمینان ... 3- در این حوزه نظرات متفاوت دیگری وجود دارد که با تلقی و تعریف ...


345
تعریف مفهومی ... پرسشنامه استاندراد عدم اطمینان محیطی درک شده توسط پرادو در سال ۲۰۰۶ ...


286
در این مقاله مرور و مقایسه‌ای بر انواع متغیرهای تعریف شده در بخش مدلسازی فرایند تحقیق در ...


552
تفاوت ریسک و عدم اطمینان. Rolf Dobelli محمدرضا معادیخواه. 2 جعبه پیش روی شما است. جعبه اول شامل 100 ...


282
هرچه از عدم اطمینان گریزان‌تر باشید رأی‌تان متوجه محافظه‌کاران خواهد بود.


521
طراحی مدل کمینهسازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت دادههای حسابداری: شناسنامه علمی ...


366
نظریه احتمال تنها در موقعیت‌هایی از عدم اطمینان کاربرد دارد که ... با این تعریف ...


512
عام ‌ ترین و معمول ‌ ترین تعریف برای ... از آنجا که تابع قابلیت اطمینان احتمال عدم از ...


833
تعریف اطلاعات از ... ارتباط، اطلاعات را جابجا می کند، اطلاعات می تواند موجب کاهش عدم اطمینان ...


89
همچنین استراتژی کسب و کار در هر دو شرکت با عدم اطمینان محیطی ... محیطی در چهار وضعیت تعریف ...


684
نکته مهم و اساسی این است که سازمان های مختلف با درجات مختلفی از عدم اطمینان ... تعریف محیط ...


311
دانلود مرتبط با عدم اطمینان و عدم تقارن ... این تعریف بیان‌کننده‌ی فضایی می‌باشد که شرکت ...


553
3- ریسک یعنی عدم قطعیت (عدم اطمینان) ... در مورد تعریف سوم باید گفت که تعریف درستی نیست زیرا ...


342
هدف تحقیق، بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه­ی بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی است.


795
دانلود پروژه تعامل با ریسک و عدم اطمینان در اجرای ... منابع عدم اطمینان تعریف شده در این ...


55
شناسایی و تعریف ... تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان کامل برای زمانی است که مشکل موجود شامل ...