391
تعریف صحیح نیدل اِستیک شدن Needle Stick اینه که در حین یه کار عملی پزشکی یه سوزن تو خالی مثل سوزن ...


768
تعریف صحیح نیدل اِستیک شدن Needle Stick اینه که در حین یه کار عملی پزشکی یه سوزن تو خالی مثل سوزن ...


754
تعریف صحیح نیدل اِستیک شدن Needle Stick اینه که در حین یه کار عملی پزشکی یه سوزن تو خالی مثل سوزن ...


926
ترجمه و تعریف "stick", ... "He stuck the needle into his finger" pierce with a thrust using a pointed instrument; "he stuck the cloth with the needle" ...


202
تعریف صحیح نیدل اِستیک (Needle Stick) این است که در حین انجام کار درمانی، یک سوزن توخالی مثل سوزن ...


372
بررسی میزان عفونت HCV و فاکتورهای خطر مرتبط با آن در پرستاران Needle- Stick شده در ... تعریف واژه ...


983
ترجمه و تعریف "devil", ... devil's walking-stick ... devil's-darning-needle رجوع شود به dragonfly.


315
تعریف صحیح نیدل اِستیک شدن Needle Stick اینه که در حین یه کار عملی پزشکی یه سوزن تو خالی مثل سوزن ...


819
7/7/2010 · تعریف صحیح نیدل اِستیک شدن (Needle Stick) ...


471
8- Needle-Stick Injuries ... بسم الله الرحمن الرحیم انستیزی تعریف انستیزی عبارت از ضیاع حسیت ...


167
تعریف صحیح نیدل اِستیک شدن Needle Stick اینه که درحین یه کار عملی پزشکی یه ... 5-در صورت عدم اطمینان از میزان تیتر آنتی بادی ویا عدم انجام واکسیناسیون بر علیه ...


591
تعریف صحیح نیدل اِستیک شدن Needle Stick اینه که درحین یه کار ... درون گرا / نوستالژیک و خاطره باز / مقید به نظم ، برنامه ریزی و توجه به زمان - …


608
تعریف صحیح نیدل اِستیک شدن (Needle Stick) ...


336
تعریف صحیح نیدل اِستیک شدن (Needle Stick) ...


111
All kinds of occupational exposures were related to ward including needle stick , suture needle, ... با خون و مایعات بدن تعریف شد.


370
تعریف صحیح نیدل اِستیک شدن (Needle Stick) ...


123
آشنایی با تعریف اپیدمیولوژیک بیماري و دستورالعمل نحوه برخورد ... Needle Stick اقدامات پیشگیرانه ...


989
The purpose of this work was to identify epidemiological aspects of Needle Stick ... یک مقاله علمی تعریف شود و سپس انواع ...


943
• تعریف (1) a long, often narrow ... wood, or the like. • مترادف: rod, stick • مشابه: beam, cane, mast ... • region in the north where a ...


121
(Needle stick) انتقال ... بر پایه ی این تعریف، ایدز هنگامی است که شمار سلول‌های CD4+T به کمتر از ...