526
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام ...


208
1) : بسم الله سلام در باره آیه سوم از سوره مائده گفته میشود که میتوان قسمت ...الیوم اکملت لکم ...


51
عنوان مقاله : مقایسه تفسیر ابوالفتوح رازی با تفسیر فخر رازی