96
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است . ... تصور کند که اردوغان جنون گرفته است ...


161
... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان رئیس ... زیر نظر گرفته است و برخی تحلیلگران ...


367
... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان ... تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است


373
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است. ... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان ...


373
... زیر نظر گرفته است و برخی تحلیلگران ... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان رئیس ...


185
... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان ... تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است ...


848
تل آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است. ... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان رییس ...


938
تل آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است. ... تل آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب ...


364
دریک اقدام جنون آمیز مردی در اهواز چهار عضو ... تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است.


999
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است. اجازه دومای روسیه به اقدام نظامی علیه ...


552
تل آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است. ... تل آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب ...


741
... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان ... تل‌اویو از اقدام جنون امیز اردوغان متعجب است .


827
دریک اقدام جنون آمیز مردی در اهواز چهار عضو ... تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است.


128
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است. اجازه دومای روسیه به اقدام نظامی علیه ...


871
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است روایت برخی رسانه‌های روسیه از ارتباط پسر ...


34
جسد خلبان جنگنده ساقط شده روسیه در آسمان سوریه از ... اردوغان موشک هوا به ... در حالی است ...


378
تل آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است ... اقدم ترکیه در سرنگونی یک فروند


689
تل‌اویو از اقدام جنون امیز اردوغان متعجب است . ... از جنون رجب طیب اردوغان ... با تل‌اویو ...


522
... اردوغان به خوبی آگاه است .... اردوغان دیوانه ... اردوغان: مسکو باید از ما عذرخواهی کند/اگر ...


869
حدود نیمی از ... هدف ترور یکی از اعضای بلند پایه کمیسیون مستقل انتخابات انجام شده است ...