988
اصطلاحاتی که به هنگام بحث دربارهٔ کشورهای در حال توسعه ... کشورهایی با اقتصاد پایدار و ...


278
شاخص توسعه انسانی بالا (کشورهای در حال توسعه ...


195
... راستای تحقق امنیت پایدار در ... و چاقی، در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه ...


219
فصل۱/ مقدمه: گردشگری در کشورهای در حال توسعه. فصل ۲/ گردشگری و توسعه ی پایدار.


889
هدف این مقاله تجزیه و تحلیل چالشهای توسعه گردشگری پایدار در کشورهای در حال توسعه در صنعت ...


994
توسعه پایدار; ... مواجه شدن کشورهای در حال توسعه با شهرهای بزرگ اولیه و مقایسه روند شهرنشینی ...


112
کشاورزی پایدار و ارگانیک در کشورهای در حال توسعه چکیده کشاورزی ارگانیک در ساده ترین تعریف ...


316
مدیریت پویا - مشکلات کشورهای در حال توسعه - چراغ راه آینده


729
معاون مدیر کل یونسکو در علوم طبیعی: تاسیس نظام نوآوری در کشورهای در حال توسعه اغلب بسیار ...


238
کشورهای در حال توسعه, امروزه به خوبی دریافته اند نسخه های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین ...


863
... به توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه ... توسعه پایدار در کنار رشد اقتصادی و ...


147
ناصر فکوهی برخلاف برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای عربی منطقه خاور میانه ...


795
بيشتر برنامه ريزان در كشورهاي در حال توسعه ... تسریع توسعه پایدار در کشورهای در حال ...


182
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه هدف‌گذاری نامناسب برای یارانه‌های ...


815
مبانی توسعه پایدار در ... ودر حال توسعه را با ... گام اول کشورهای توسعه نیافته در ...


114
کشاورزی ارگانیک در ساده ترین تعریف به عنوان «کشاورزی بدون افزودن مواد شیمیایی ، صنعتی ...


670
نقش مشارکت جامعه محلی برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در کشورهای در حال توسعه


924
توسعه پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران در7 رویکرد زیربنایی


725
در کشورهای رو به ... که توسعه روستایی در عین حال که ... توسعه پایدار در این ...


23
کشورهای در حال توسعه، امروزه به خوبی دریافته‌اند نسخه‌های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین ...