424
کشور در حال توسعه یا کشور ... کشورهایی با اقتصاد پایدار و کاملاً توانا و در حال توسعه طی یک ...


520
... به توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه ... توسعه پایدار در کنار رشد اقتصادی و ...


19
مقاله بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری در کشورهای در ... شهری در کشورهای در حال توسعه در ...


800
مقاله بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری در کشورهای در حال توسعه ... پایدار شهری در کشورهای ...


814
توسعه پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با ... توسعه پایدار کشاورزی در کشورهای در ...


955
توسعه پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با تاکید ... تاثیر گذار در توسعه پایدار کشاورزی ...


128
... (تعریف کمیسیون «جهان و محیط» از توسعه پایدار) در این تعریف ... پایدار در کشورهای در حال ...


934
توسعه پایدار و ... مشکل اینجاست که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل پایدار نبودن ...


327
را اختصاص می دهند که برای توسعه پایدار و ... ها در میان کشورهای در... حال توسعه ایران را ...


438
عباس حمزه خانی* کشورهای در حال توسعه برای بهبود ... به رشد و توسعه پایدار با معضل ...


627
عباس حمزه خانی* کشورهای در حال توسعه برای بهبود ... به رشد و توسعه پایدار با معضل ...


748
... که بیشتر آنها در کشورهای در حال توسعه ساکن هستند با ... گفت که توسعه پایدار در مفهوم کلی ...


519
توسعه پایدار کشاورزی کشورهای در ... توسعه پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با تاکید ...


635
سال‌های متمادی، کشورهای در حال توسعه به خوبی از این ... طرح شبکه‌سازی توسعه پایدار در چین ...


355
به خصوص در کشورهای درحال توسعه. ... محسوب می‌شود، اما در کشورهای در حال توسعه، گردشگری ...


843
استراتژی های نوآوری در کشورهای در حال توسعه. ... محدودی در رشد پایدار در کشورهای جهان ...


897
... گردشگری در کشورهای در حال توسعه ... فصل 2/ گردشگری و توسعه ی پایدار توسعه ی پایدار، به سوی ...


328
کشورهای در حال توسعه، امروزه به خوبی دریافته ... آنها اثرات محدودی در رشد پایدار در ...


883
کشورهای در حال توسعه در مجموع کشورهایی ... کشورهایی با اقتصاد پایدار و کاملاً توانا و ...


31
این در حالی است که، کنفرانس سازمان ملل متحد در باره توسعه پایدار ... در کشورهای در حال توسعه ...