450
اصطلاحاتی که به هنگام بحث دربارهٔ کشورهای در حال توسعه ... کشورهایی با اقتصاد پایدار و ...


700
شاخص توسعه انسانی بالا (کشورهای در حال توسعه ...


569
کشورهای در حال توسعه، امروزه به خوبی دریافته‌اند نسخه‌های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین ...


579
امروزه پایداری حیات بشر به وسیله مجموعه ای از عوامل تهدید می شود. تحول فناوری، پویایی ...


787
رشد پایدار در اقتصاد مستلزم ... از جاده های مرگ در کشورهای در حال توسعه اگرچه در بسیاری ...


204
هدف این مقاله تجزیه و تحلیل چالشهای توسعه گردشگری پایدار در کشورهای در حال توسعه در صنعت ...


822
فروش اینترنتی کتاب "برنامه ریزی توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه" در فروشگاه فدک بوک


874
توسعه پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران در7 رویکرد زیربنایی باتوجه به ...


382
کشورهای در حال توسعه, امروزه به خوبی دریافته اند نسخه های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین ...


169
توسعه پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران در7 رویکرد زیربنایی


735
کشورهای در حال توسعه, امروزه به خوبی دریافته اند نسخه های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین ...


914
توسعه پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران در7 رویکرد زیربنایی


791
سناریوهای حاضر پیشنهاد می کنند که کاهش انتشار کربن در کشورهای در حال توسعه ... توسعة پایدار ...


504
مقاله توسعه پایدار و چشم انداز کشورهای در حال توسعه در قرن بیست و یکم, در دومین همایش زمین ...


853
توسعه پایــدار منابع : توسعه پایدار در جهان در حال تحول (بانک جهانی) توسعه اقتصادی و محیط ...


301
کشاورزی پایدار و ارگانیک در کشورهای در حال توسعه چکیده کشاورزی ارگانیک در ساده ترین تعریف ...


568
مقاله ها - کشورهای درحال توسعه - مقاله های مختلف در عرصه های مختلف برای استفاده در سمینارهای ...


359
فصل۱/ مقدمه: گردشگری در کشورهای در حال توسعه. فصل ۲/ گردشگری و توسعه ی پایدار.


198
امروزه اینترنت نقشی اساسی در ایجاد آگاهی در مورد توسعه پایدار ... کشورهای در حال توسعه‌ای ...


398
ضرابی، اصغر و مهری اذانی، (۱۳۸۰)، توسعه پایدار در جهان صنعتی و در حال توسعه، تهران، مجله رشد ...