552
استراتژی های نوآوری در کشورهای در حال توسعه. ... محدودی در رشد پایدار در کشورهای جهان ...


515
کشور در حال توسعه ... به عنوان کشورهای در حال توسعه طبقه ... پایدار و ...


794
سال‌های متمادی، کشورهای در حال توسعه به خوبی از ... آگاهی در مورد توسعه پایدار ...


411
و اراده کرده ایم بر کسانی که در روی زمین به ضعف کشانیده شده اند منت گذارده و آنان را ...


463
بخش معدن و صنایع معدنی در بسیاری از کشورها از جمله مهمترین مسیرها در رسیدن به توسعه ...


938
توسعه پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران در7 رویکرد زیربنایی


74
... و علوم در سال 2003 که در ايران و تعداد زيادي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ...


619
کشورهای در حال توسعه در پر کردن شکاف بین آنها و کشورهای توسعه یافته بر حسب پیشرفت ...


62
کشورهای در حال توسعه، امروزه به خوبی ... آنها اثرات محدودی در رشد پایدار در ...


260
در این مقاله فهرستی از کشورها برپایه شاخص توسعه انسانی به صورت تفکیکی فهرست شده‌اند.


394
زنان و توسعه پایدار. ... رشد توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه، به هیچ روی ...


218
کشورهای در حال توسعه ... کشورهایی با اقتصاد پایدار و کاملاً توانا و در حال توسعه طی یک ...


131
کشورهای در حال توسعه در پر کردن شکاف بین آنها و کشورهای توسعه یافته بر حسب پیشرفت ...


548
زنان و توسعه پایدار. ... رشد توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه، به هیچ روی ...


283
مقدمه‌ای بر توسعه پایدار در کشورهای در حال ... توسعه در کشورهای در حال توسعه ...


504
... کربن در کشورهای در حال توسعه نه تنها ... ای در مبحث توسعة پایدار و ...


10
... (توسعه پایدار در جهان در حال تحول توسعه پایدار در ... در کشورهای در حال توسعه ...


123
البته بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین، قابلیت ...


818
... کشورهای در حال توسعه داشته باشد گفت: جلوگیری از وضع تحریم ها بایستی در فرایند تأمین ...


806
در بیشتر کشورهای توسعه یافته و صاحب فناوری و در بعضی کشورهای در حال توسعه آموزش علوم ...