581
کشور در حال توسعه یا کشور ... کشورهایی با اقتصاد پایدار و کاملاً توانا و در حال توسعه طی یک ...


578
... به توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه ... توسعه پایدار در کنار رشد اقتصادی و ...


679
کشورهای در حال توسعه نیز که دارای ... فرم شهری پایدار در کشورهای در حال توسعه باید فرمی ...


120
توسعه پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با ... توسعه پایدار کشاورزی در کشورهای در ...


917
شهرها در کشورهای در حال توسعه با مسئولیت ... متعددی نیز در رابطه با توسعه پایدار ...


337
نتایج جستجو برای ' کشورهای در حال توسعه ' برای جستجوی پیشرفته کلیک ...


459
... در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار ... در کشورهای در حال توسعه غالبا در مقایسه ...


434
کشاورزی پایدار و ارگانیک در کشورهای در حال توسعه چکیده. کشاورزی ارگانیک در ساده ترین تعریف ...


700
... ی پایدار در کشورهای جهان ... دوما توسعه پایدار را فقط در ... در حال بي ...


310
راهبردهای توسعه پایدار در بخش ... های انسانی در کشورهای در حال توسعه، برای رفع ...


2
... ی پایدار در کشورهای جهان ... دوما توسعه پایدار را فقط در ... در حال بي ...


425
راهبردهای توسعه پایدار در بخش ... های انسانی در کشورهای در حال توسعه، برای رفع ...


725
گردآوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه ... کند و مجالی برای حضور پایدار در صحنهء بین ...


575
کشورهای در حال توسعه برای بهبود اوضاع ... و دستیابی به رشد و توسعه پایدار با معضل کمبود ...


70
ترین علل مرگ ­و میر در برخی کشورهای در حال... توسعه است انتقال ... برنامه های توسعه پایدار ...


48
ناصر فکوهی برخلاف برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه و حتی ... شهر موثر در توسعه پایدار ...


136
توسعه پایدار در بریکس و دیگر اقتصادهای نوظهور و کشورهای... در حال توسعه خبر ... توسعه پایدار ...


657
نمائی را برای توسعه پایدار در ... می شویم که در کشورهای توسعه ... یافته و در حال توسعه ...


382
طرفی کشور ایران هم ازجمله کشورهای در حال توسعه ... و در حال توسعه ... توسعه پایدار در ...


434
بنابراین کشورهای در حال توسعه برای ... توسعه پایدار کشاورزی در کشورهای در حال توسعه ...