850
... و 500 هزار تن گندم در ... هزار تن تولید گوشت قرمز، تولید 600 هزار تن گوشت مرغ، یک میلیون و 300 ...


370
سالانه 3 میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می ... 2 میلیون و 400 هزار تن در ... و قرمز و انواع میوه ...


478
... تولید گوشت قرمز در ... کشور به حدود دو میلیون و ... 300 هزار تن انواع گوشت قرمز و ...


235
... میلیون ریال و 310 تن گوشت قرمز ... یک میلیون و 550 هزار هکتار ... هزار نفر در کشور بیمه ...


835
... به وضعیت تولید گوشت قرمز و ... 1404 به مرز یک میلیون و 50 هزار تن ... گوشت در کشور به ...


122
... از 300 هزار تن انواع گوشت قرمز و ... گوشت قرمز در کشور به ... 300 میلیون تن ...


241
... طی سال جاری حدود 8 میلیون و 900 هزار تن ... گوشت قرمز ... در کشور در سال 95 با تولید یک ...


829
... 8 میلیون و 900 هزار تن گندم ... گوشت قرمز است ... خام در کشور در سال 95 با تولید یک ...


218
... تامین می‌شود، از تولید سالانه حدود یک میلیون تن گوشت قرمز در کشور ... در جهان; آسیا و ...


506
... هم اکنون سالانه 36 هزار تن گوشت قرمز در ... یک میلیون و 100 هزار ... گوشت قرمز و بیش از 300 هزار ...


913
... 8 میلیون و 900 هزار تن گندم ... گوشت قرمز است ... خام در کشور در سال 95 با تولید یک ...


233
... به تولید 11 هزار تن گوشت در ... 300 پروار بندی کوچک و ... 200 هزار تن گوشت قرمز در کشور ...


315
... تولید گوشت قرمز عشایر در ... بیش از یک میلیون و 400 هزار تن ... گوشت قرمز کشور ...


954
... طی سال جاری حدود 8 میلیون و 900 هزار تن ... گوشت قرمز ... در کشور در سال 95 با تولید یک ...


245
... انواع گوشت قرمز در کشور ... از 300 هزار تن انواع گوشت قرمز و مرغ ... یک کارخانه تولید ...


400
... طی سال جاری حدود 8 میلیون و 900 هزار تن ... گوشت قرمز ... در کشور در سال 95 با تولید یک ...


245
عشایر استان اصفهان تولید گوشت قرمز را به 11 هزار تن در سال افزایش دادند.


105
مدیر کل امور عشایری استان اصفهان: حذف واردات بی رویه گوشت، ضروری است.


886
... و در مورد گرانی گوشت قرمز ... تولید یک میلیون و 700 هزار ... 400 هزار تن تولید برنج کشور ...


129
تولید 2 میلیون و 701 هزار ... ماهی، گوشت قرمز و مرغ است و در ... هزار و 300 تن گوشت مرغ در ...