583
مائو تسه تونگ (مائو زدونگ، یا مائو تسه دون نیز تلفظ می‌شود) تئوریسین مارکسیسم لنینیسم و ...


142
1380/02/12 بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصلّای رشت‌ بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌


968
پرشاد: parshad فارسی نام خواهر داریوش دوم پادشاه هخامنشی: پرنا: parna فارسی (در قدیم) پرنیان ...