803
استانداردهای حسابداری ... تهران - بزرگراه ... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، ...


441
قرارداد ساخت بیمارستان 540 تخت خوابی کودکان با دانشگاه علوم پزشکی تهران ... حسابداری تعهدی ...


952
گفتگوی کوتاه ما با محسن نصرتی بعنوان سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه در باب حسابداری تعهدی ...


330
در پایان این مراسم، نشان افتخار دانشگاه علوم پزشکی تهران به ... حسابداری تعهدی دانشگاه ...


927
این مطالعه در جهت بررسی دیدگاه صاحبنظران حسابداری دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور بررسی ...


407
دکتر محمد حسین امید معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزیر علوم بر لزوم اجرای حسابداری تعهدی ...


269
... سیستم حسابداری تعهدی در ... تعهدی در دانشگاه ... به دانشگاه علوم پزشکی تهران ...


679
تلاش‌هایی که بنیاد حسابداری تعهدی را در ... افتخار دانشگاه علوم پزشکی تهران به دکتر ...


99
در پایان این مراسم، نشان افتخار دانشگاه علوم پزشکی تهران به ... حسابداری تعهدی دانشگاه ...


69
... جشن استقرار حسابداری تعهدی ... های رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود ...


759
بررسی نقش فناوری اطلاعات روی پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران ...


641
استقرار کامل نرم افزار حسابداری تعهدی دانشگاه در ... شد دانشگاه علوم پزشکی تهران به ...


143
بر این اساس، موضوعاتی نظیر حسابداری تعهدی و ... دانشگاه تهران ... دانشگاه علوم پزشکی و ...


370
دبیر اجرایی نظام نوین مالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت:حسابداری تعهدی بر اساس صورت ...


125
بررسی میزان تفاوت حسابداری نقدی با تعهدی و تأثیر آن بر منابع و مصارف در دانشگاه علوم پزشکی و ...


674
پروژه حسابداری تعهدی دانشگاه ... عملکرد طرح نوین حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی تهران ...


301
... حسابداری تعهدی دانشگاه ... دانشگاه علوم پزشکی تهران ... دانشگاه‌های علوم پزشکی ...


39
... 43 دانشگاه علوم پزشکی و ... حسابداری تعهدی ... دانشگاه علوم پزشکی تهران:


807
... در دانشگاه علوم پزشکی ... حسابداری تعهدی ، دانشگاه ... در دانشگاه علوم پزشكي تهران


669
شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در ... دانشگاه علوم پزشکی تهران