279
تکليف ولي قهري و قيم ... در خصوص امور و حقوق خويش تصميم ... پدر يا جد يا وصي باشد. و در ...


265
با اين وجود فقها از انواع ولايت از جمله ولايت پدر و جد پدري، ولايت وصي و ... (قيم) است. در حقوق ...


384
... براي ولي و قيم مدوديت ... ولي قهري و قيم قانوني و وصي نداشته ... راجع به حقوق و تكاليف ...


522
زيرا مطابق عرف و مقررات عمومى جسد او دفن مي‌گردد و قيم ... وصى و رد وصيت ... حقوق ورثه تجاوز كند ...


68
پایگاه‌های اطلاع‌رسانی; پرتال امام خمینی (ره) سایت مقام معظم رهبری


4
گفتار اول : تفاوت وصي با ولي و قيم 41 ... مبحث دوم : شرايط وصي از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه 43


421
... (پدر، جد پدري ، وصي‌ يا قيم منصوب ... (پدر، جد پدري‌ و وصي ... را نمي كند و حقوق‌ وي‌ درمعرض ...


674
ولي حق مداخله درانجام آن راندارد و وصي مستقلا تصميمات را به موقع اجراء ... و-توزيع حقوق واجبه.


865
... بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در ...


211
حقوق - مباحث و سؤالات آزمونهاي ... اصولا مي توان قسم را بر هر يك از ولي و وصي و قيم متوجه كرد.


773
ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق ... پدر و جد پدري، ولايت وصي و ولايت ... امين يا قيم ...


68
حقوق - حقوق مدنی ... و تفريط. ج)اگر وصي بر طبق وصاياي موصي رفتار نكند منعزل مي شود. د)غير از پدر ...


471
3- هدف قانونگذار از تصویب این ماده حفظ حقوق محجور و ... ماده 63-در مورد تعدد قيم و ... وصي و تنفيذ ...


548
به وبلاگ پژوهشگران حقوق ... از طرف دادگاه قيم ... مي پردازد و وصي قائم مقام ولي مي ...


315
... نصب و عزل قيم و ضم و ... و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و ...


498
... مانند پدر و جد و وصي منصوب از طرف آنان و قيم و مدير ... اموال و حقوق مالي مولي ...


503
قيم و وصى بر كودك شرايط آن دو قيم كسى است كه از طرف پدر يا جد پدرى يا حاكم شرع به عنوان سرپرست ...


415
در مورد وضع اشخاص و حقوق خانواده اين اصل ... است كه به وصي(tuteur testamentaire) و قيم منتخب ...


663
... بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در ...


406
... طرف آنان و قيم و مدير ... به اموال و حقوق مالي مولي ... ولي قهري و وصي ...