305
تکليف ولي قهري و قيم ... در خصوص امور و حقوق خويش تصميم ... پدر يا جد يا وصي باشد. و در ...


918
با اين وجود فقها از انواع ولايت از جمله ولايت پدر و جد پدري، ولايت وصي و ... (قيم) است. در حقوق ...


162
پایگاه‌های اطلاع‌رسانی; پرتال امام خمینی (ره) سایت مقام معظم رهبری


701
در صورت وجود صغير اصولاپولي يا وصي يا قيم نمي تواندوصيت زايد بر ثلث را ... حقوق و ديوني كه ...


829
ماده 1 : به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه (...)


741
... (پدر، جد پدري ، وصي‌ يا قيم منصوب ... (پدر، جد پدري‌ و وصي ... را نمي كند و حقوق‌ وي‌ درمعرض ...


369
... بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در ...


261
سفارش خرید کتاب ها و مقالات خارجی; شرايط و ضوابط استفاده > جایگاه وصی در فقه و حقوق


269
در مورد وضع اشخاص و حقوق خانواده اين اصل ... است كه به وصي(tuteur testamentaire) و قيم منتخب ...


575
حقوق - حقوق مدنی ... و تفريط. ج)اگر وصي بر طبق وصاياي موصي رفتار نكند منعزل مي شود. د)غير از پدر ...


264
حقوق - حقوق مدنی ... و تفريط. ج)اگر وصي بر طبق وصاياي موصي رفتار نكند منعزل مي شود. د)غير از پدر ...


905
حقوق - مباحث و سؤالات آزمونهاي ... اصولا مي توان قسم را بر هر يك از ولي و وصي و قيم متوجه كرد.


368
... مدنى بين هريک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدرى و وصى و قيم است که از حقوق و تکاليف مقرر ...


459
لازمه را براي اداره ترکه و‌اداء ديون و حقوق و وصول ... ولي و وصي و قيم هر وارثي که ...


915
... مدني بين هريک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است که از حقوق و تکاليف مقرر در ...


66
... طرف آنان و قيم و مدير ... به اموال و حقوق مالي مولي ... ولي قهري و وصي ...


295
... براي ولي و قيم مدوديت ... ولي قهري و قيم قانوني و وصي نداشته ... راجع به حقوق و تكاليف ...


591
چه اصطلاح ولي خاص ، برابرماده 1194 قانون مدني ، شامل ولي قهري و وصي ... و نصب قيم ... و حقوق بعضي ...


14
3- هدف قانونگذار از تصویب این ماده حفظ حقوق محجور و ... ماده 63-در مورد تعدد قيم و ... وصي و تنفيذ ...


138
پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يکي از ... ي امور مربوط به اموال و حقوق مالي او با قيم ...