265
اقسام حق انتفاع. عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف ... سکنی اگر حق انتفاع عبارت از ...


470
در قانون مدنی، حق انتفاع عبارت از حقی ... عُمری: كه به موجب ... کند اما در حق سکنی، صاحب حق، مالک ...


864
عُمری حق انتفاعی ... در عمری و رقبی و سکنی. ماده ۴۱ عُمری حق انتفاعی ... حق انتفاع ممکن است ...


526
مالکیت منافع و حق انتفاع به تبع عین از آن ... می‌تواند به صورت عمری، رقبی و سکنی از طرف ...


404
در عمری و رقبی و سکنی,در عمری و رقبی و سکنی ,عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.


284
در حقوق مدنی حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از‎ ‎مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.


591
حق انتفاع سكنی رقبی بخشی از قرارداد حق انتفاع سکنی رقبی ... قرارداد حق انتفاع عمری ...


126
قانون اين حق را براي شما تحت عنوان”حق انتفاع”به رسميت شناخته ... آیا اذن به انتفاع سکنی ...


270
... انتقال حق انتفاع ... سکنی یا حق سکنی نامیده ... عمری با فوت شخصی که حق انتفاع ...


706
ماده 40 قانون مدنی در تعریف حق انتفاع ... «سکنی» گویند و اگر این حق برای ... عمری و غیره، قبض ...


358
ماده 40 قانون مدنی در تعریف حق انتفاع ... «سکنی» گویند و اگر این حق برای ... عمری و غیره، قبض ...


752
قرارداد حق انتفاع سکنی عمری بخشی از قرارداد حق انتفاع سکنی عمری مالک: خانم/آقای .....


226
... حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از ...


588
رقبی یکی از اقسام حق انتفاع است و حق ... در دیدگاه فقهای اهل سنت، تعریف سکنی و عمری با ...


715
آیا مقتضای عقد سکنی‌ و رقبی‌ و عمری ... دوم، چنانچه حق انتفاع مقید به مرگ مالک باشد ...


638
قرارداد حق انتفاع سكني عمري بخشی از قرارداد حق انتفاع سکنی عمری مالک: خانم/آقای .....


166
آنچه در بعضی کتب موجب ابهام شده است این است که آنها عمری یا سکنی ... حق انتفاع مثلا در عمری ...


450
فرار مالیات از ارث از طریق صلح عمری و سکنی,فرار مالیات از ارث از طریق صلح عمری و سکنی ,در مقدمه به تعریفی از اقسام حق انتفاع اعم از حق عمری و رقبی و سکنی می پردازیم:


915
در صورتی که شخصی بخواهد، حق انتفاع از ملکی را تا پایان ... نمونه قرارداد حق انتفاع سکنی عمری.


885
هـ _ صلح حق انتفاع كه به موجب آن مالك يا دارندة حق انتفاع ... (عمری - سکنی - رقبی و ) ...