436
خاصیت اسمز (زنگ تفریح شماره‌ی 15) ویژه‌ی ایام نوروز زنگ تفريح زيست: در این آزمایش ...


853
یک چهارچوب از شبیه سازی کامپیوتری اسمزی ... فشار اسمزی یک ویژگی اتصال (خاصیت جمعی) ...


968
... گیرد آب به گونۀ طبیعی و تحت خاصیت اسمزی ... فشار اسمزی می گویند و طبق قانون Vant Hoff ...


368
برگی از فیزیک - خاصیت اسمزی و اسمزی معکوس - مطالبی در ارتباط با فیزیک و آزمایشهای ...


46
عکس: استهلال ماه مبارک رمضان ; تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم ; پیرترین و جوان ...


401
خاصیت اسمزی به عبور یک حلال از بخش محلول رقیق به بخش محلول غلیظ از درون یک غشاء نیمه ...


691
خاصیت اسمزی به عبور یک حلال از بخش محلول رقیق به بخش محلول غلیظ از درون یک غشاء نیمه ...


374
خاصیت اسمزی به عبور یک حلال از بخش محلول رقیق به بخش محلول غلیظ از درون یک غشا نیمه ...


900
... می تواند به صورت دستگاه های اسمزی عمل کنند.خاصیت اسمزی را می توان به سادگی با ...


223
فشار اسمزی یک محلول رقیق ، یکی از خواص کولیگاتیو می‌باشد، زیرا با غلظت ... خاصیت اسمزی;


147
خاصیت اسمزی به عبور یک حلال از بخش محلول رقیق به بخش محلول غلیظ از درون یک غشاء نیمه ...


211
فشار اسمزی یک محلول رقیق ، یکی از خواص کولیگاتیو می‌باشد، زیرا با غلظت ... خاصیت اسمزی;


900
... می تواند به صورت دستگاه های اسمزی عمل کنند.خاصیت اسمزی را می توان به سادگی با ...


795
... آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب بطور طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت بالاتر به ...


975
... دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب به گونه‌ی طبیعی و تحت خاصیت اسمزی ... اسمزی ...


911
ازگیل میوه ای بسیار مقوی است زیرا قدرت اُسمزی خون را بالا می برد.


746
Young Biologists Club - اندازه گیری فشار اسمزی در بافت گیاهی به روش وزنی -


602
عامل ایجاد فشار اسمزی ، ذرات و حرکات جسم حل شونده است. ماهیت فشار اسمزی


130
... بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب بطور طبیعی و تحت خاصیت اسمزی ... اسمزی ...


779
فشار اسمزی بصورت حداقل فشار مورد نیاز تعادل و بدون هیچ جنبشی (حرکت) حلال در شبکه تعریف ...