239
آنچه شهر توريستي نمك‌آبرود را منحصر به فرد كرده است: شرايط اقليمي مناسب و مناظر طبيعي زيبا ...