207
اسب وحشی راستین اسبی ... و آموزش شبیه‌سازی همنشینی با انسان به جای اسب نداشته باشد دچار بی ...


176
گذشتهٔ این نژاد هنوز به درستی شناخته نشده‌است، ولی بی ... از خوصوصیات دیگر ... اسبی برای ...


448
از خوصوصیات دیگر آن سر کوچک و برجسته ... اسب ترکمن اسبی است دارای ویژگی ... بی شک همه ی عکس ها ...


835
اسب ترکمن اسبی ... گذشتهٔ این نژاد هنوز به درستی شناخته نشده‌است، ولی بی ... از خوصوصیات ...


273
آنها حالت بی قراری دارند و حتی ... زن متولد آذر گاهی اوقات مانند اسبی اصیل در پیاده روی ...


228
گذشتهٔ این نژاد هنوز به درستی شناخته نشده‌است، ولی بی ... از خوصوصیات دیگر ... اسبی که متفاوت ...


986
چرمه، به اسب سپید یا اسبی که دست و ... ولی بی تردید این نژاد بسیار ... از خوصوصیات دیگر آن ...


592
بعضی از متولدين اين برج حالتی سرد و بی احساس دارند و محبت ... تصورات او به اسبی می ماند ...


553
پافیلی، نخل دم اسبی ... • رده حشرات-خوصوصیات ... جِنیپاپو بی کُرک جو جوآ / جوآزیرو ...


632
از خوصوصیات دیگر آن سر کوچک و ... اسب نژاد تروبرد اسبی است با اندامی بلند ... قدم و بی لغزش). جثه ...


663
پافیلی، نخل دم اسبی ... • رده حشرات-خوصوصیات ... جِنیپاپو بی کُرک جو جوآ / جوآزیرو ...


394
از خوصوصیات دیگر آن سر کوچک و ... اسب نژاد تروبرد اسبی است با اندامی بلند ... قدم و بی لغزش). جثه ...


37
گذشتهٔ این نژاد هنوز به درستی شناخته نشده‌است، ولی بی ... از خوصوصیات دیگر ... اسبی برای ...


916
گذشتهٔ این نژاد هنوز به درستی شناخته نشده‌است، ولی بی ... از خوصوصیات دیگر ... اسبی برای ...


743
او خود را گناهکار نمی داند ، از نظر او زن بی احساس اوست که ... سوار بر اسبی سفید بیاید و ...


253
او اخیرا در یونان اسبی بسیار ... عکسی از اسب بی نظیر و ... از خوصوصیات دیگر آن سر کوچک ...


82
2- بدن بی مهرگان ساده تر است یا مهره داران؟ ... او را بر اسبی‌ سوار کردند و با احترام‌ به‌ شهر ...


437
از خوصوصیات دیگر آن سر کوچک و برجسته، گردن ... اسب کهر بی نشان=اسبی به رنگ کهر که هیچ نشان ...


679
گذشتهٔ این نژاد هنوز به درستی شناخته نشده‌است، ولی بی ... از خوصوصیات دیگر ... اسبی برای ...


7
گذشته ٔ این نژاد هنوز به درستی شناخته نشده‌است، ولی بی ... از خوصوصیات دیگر ... اسبی که متفاوت ...