858
هی چاره نوس هی چاره نوس اگه داریش حتما بزار احتیاجش دارم شدید پاسخ علی : ممنون دوست عزیز،آره اون آهنگش خیلی قشنگه،سعی میکنم گیرش بیارم.یا علی