10
هی چاره نوس هی چاره نوس اگه داریش حتما بزار احتیاجش دارم ...