565
درآمد دولت Tax revenue • درامد غیر مالیاتی حقوق مالیاتی • Tax bracket • Tax threshold Exemption • Credit • Deduction ...


800
عدالت - عواید غیر مالیاتی دولتها - دموکراسی ، احزاب ، مردم و حکومت داری خوب - عدالت


65
درامد غیر مالیاتی درآمد دولت یک کشور غیر مالیات دریافتی از مردم است. نمونه‌ای از این درامدها، کمک‌های خارجی، وام، غرامت و جرائم هستند.


552
هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی ... ج- مربوط به تحصیل درآمد مودی در دوره مالی مربوط.


716
ماده 53-درآمد مشمول ... و از لحاظ مالیاتی با ... در غیر این صورت درآمد هر شخص ...


156
ماده 119 ـ درآمد نقدی و یا غیر ... ماده 121 ـ صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی ...


676
موارد غیر مشمول ارسال معاملات فصلی از منظر سازمان امور مالیاتی ... در این فصل به درآمد حقوق ...


57
معافیت های مالیاتی مزایای مستمرو غیر مستمر معافیت ... ۶/۲سایر معافیت های مالیاتی در درامد ...


100
جهت محاسبه مالیات دانستن برخی مفاهیم لازم است. جمع حقوق و مزایا : کل درآمد هر فرد در یک ماه شامل درآمد مشمول مالیات و درآمد غیر مشمول مالیات.


507
آنچه در بخش های قبل درباره تعیین درآمد ... در غیر موارد فوق ... بنابراین ممیزین مالیاتی ...


189
معافیت‌های مالیاتی: اشخاص زیر به استناد ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف می‌باشند:


17
مالیات بر درآمد شركتهای تجارتی و موسسات غیر تجارتی


866
نوع و عنوان تخلف مالیاتی ... دفاتر روزنامه و کل و درآمد و ... هزینه های غیر واقعی و غیر ...


55
تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ این ... هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی


179
معافیت های مالیاتی درآمد ... نحوه محاسبه مالیات در مورد سایر حقوق بگیران غیر از ...


560
از سال آینده نرخ های مالیاتی در آمریکا ... حداکثر مالیات بر درامد اشخاص ... نظرات غیر مرتبط ...


156
با عنایت به اینکه همه ساله تعداد بیشماری از حقوق بگیران بواسطه متغیر بودن میزان معافیت این منبع مالیاتی با مشکلات عدیده ای مواجه می باشند لذا در این بررسی بمنظور شفاف سازی و آگاهی هرچه بیشتر ...


444
اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل انفرادی را سازمان مالیاتی در صورت تشخیص تا پایان دیماه سال فهرست پرداخت مالیات مشاغل را به بند اظهارنامه مشاغل اعلام می کند.


123
درمورد شخص حقیقی‌ای که هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد ... غیر از موارد ...


805
بنابراین هنوز بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی- که ظاهرا غیر نفتی ... درآمد مالیاتی در ...