412
محک سازمانی است که از انگیزه والای خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف بیماری ...


397
محک سازمانی است که از انگیزه والای خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف بیماری ...


517
کلاس تحقیقات بازار در دوره ی نهم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات- ترم اول