772
31 محمد علي سزاواربندي M.Sc ... 74 محمود خياطيان Ph.D ... تسلیت رئیس دانشکده پزشکی به مناسبت درگذشت ...