490
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


948
... در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... آموزشی در نظر گرفته شده ... اعتبارات بین استان های ...


301
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... در چند ردیف گنجانده شده است. ...


288
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


237
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


953
... آموزشی در نظر گرفته ... و باید بین استان های مختلف ... در بودجه 95 در چند ردیف ...


941
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... آموزشی در نظر گرفته شده ...


597
نمایندگان مجلس در بودجه 95 ... با کمبود اعتبارات مواجه شده است. ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ...


911
... تعیین شده است. در ... های مختلف برای پرداخت ... فرهنگیان باید کمتر شود و ...


970
... استان‌های مختلف که استعداد بیشتری برای پذیرش این اعتبارات دارند توزیع شود. ... آموزشی در ...


744
نمایندگان مجلس در بودجه 95 ... با کمبود اعتبارات مواجه شده است. ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ...


85
... تعیین شده است. در ... های مختلف برای پرداخت ... فرهنگیان باید کمتر شود و ...


926
... استان‌های مختلف که استعداد بیشتری برای پذیرش این اعتبارات دارند توزیع شود. ... آموزشی در ...


296
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


837
... گیلان برای سال‌های 95 تا ... در نظر گرفته شده بود ... در ردیف بودجه مبلغ ...


980
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


729
... پیشنهادی در سال‌های گذشته برای ... حقوق فرهنگیان در سال 95 . ... فرآیند پرداخت به استان ها ...


462
... هاي مختلف تنظيم شده است. ... های در نظر گرفته شده برای ... اعتبارات ردیف‌های ...


142
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


257
... دانش در نظر گرفته است که ... نرخ استان‏های مختلف ... در دانشگاه فرهنگیان برای ...