846
... در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... آموزشی در نظر گرفته شده ... اعتبارات بین استان های ...


844
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


367
... که پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در رشته‌های مختلف برای ... در نظر گرفته شده است. ...


546
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... در چند ردیف گنجانده شده است. ...


539
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


788
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در بودجه ۹۷ برای پرداخت ... سهمیه در نظر گرفته شده است. ...


148
... آموزشی در نظر گرفته ... و باید بین استان های مختلف ... در بودجه 95 در چند ردیف ...


570
... در حین بودجه است که باید پرداخت ... های مختلف می ... برای فرهنگیان در بودجه.


218
... آن چه در سال 95 باید پرداخت می ... های مختلف می ... برای فرهنگیان در بودجه.


809
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


151
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


84
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


429
... سال 95هم پرداخت شود در صورتی ... ردیف های مختلف برای مطالبات در نظر گرفته شده ...


446
خبر20 در تلگرام . نرم افزار اندروید . آرشیو ... بیمه فرهنگیان فرهنگیان ...


689
نوبخت زمان پرداخت مطالبات فرهنگیان را ... دوره‌های آموزشی برای ... معلمان در نظر گرفته است.


247
... در نظر گرفته شده است. ... تیر 95 : همه پرداخت ها باید ... های استان لرستان در ...


571
... آن چه در سال 95 باید پرداخت می ... داده شود، بدون در نظر ... برای فرهنگیان در بودجه ...


639
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


142
... حین بودجه است که باید پرداخت ... به او مطالبات را پرداخت ... در سال 95 باید پرداخت می ...


254
... در نظر گرفته شده است. ... در بودجه ۹۷ برای پرداخت ... مطالبات مزدی فرهنگیان در ...