478
... در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... باید در استان های ...


824
... 95 چند ردیف برای پرداخت ... آموزشی در نظر گرفته شده ... اعتبارات بین استان های ...


130
... آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... است گفت: در ...


665
... فرهنگیان در ردیف بودجه ... برای مسافرت‌های مختلف برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است ...


82
... همیشه در بودجه های ... مطالبات معوقه فرهنگیان ... در چند سال پرداخت می شود و ...


291
... نمایندگان استان‌های مختلف ... فرهنگیان در نظر گرفته ... فرهنگیان پرداخت شده است. ...


431
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


952
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


220
... در نظر گرفته شده است. ... فرهنگیان در ردیف بودجه ... ها، برای پرداخت مطالبات ...


339
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... بودجه 93 در نظر گرفته شده ... های معوقه فرهنگیان است ...


174
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


524
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


721
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... آموزشی در نظر گرفته شده ...


534
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... برای بخش پرورشی در نظر ... گرفته و پرداخت شده است. ...


473
... و در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... باید میان استان‌های ... در نظر گرفته شده است.


717
... تصویب بودجه پرداخت می شود . ... 95، اعتباری را در ردیف ... آبی در استان‌های ...


324
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


185
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... 95 در چند ردیف گنجانده شده ...


895
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... آموزشی در نظر گرفته شده ...


664
... همیشه در بودجه های ... مطالبات معوقه فرهنگیان ... در چند سال پرداخت می شود و ...