537
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط ... ماده ۲-تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی با ...


48
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی (بخشنامه شماره ...


161
تمامی دستگاه‌های اجرایی. در اجرای ماده 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه مربوط ...


280
بلاغ دستورالعمل تمدید قرارداد کارکنان مدت موقت تا پایان هفته جاری اخبار تخصصی نفت ...


113
قوانین و مقررات در مورد دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان ...


256
دستورالعمل نحوه تمدید قرارداد نیروهای قراردادی وافزایش حقوق کارکنان، در سال جاری از سوی ...


744
رای شماره 1306 دیوان درباره تمدید قرارداد ... نظر به اینکه در بندهای ۱ و ۳ ماده ۲ دستورالعمل ...


362
دستورالعمل عقد قرارداد مستقيم با كاركنان شركتي و فسخ قرارداد با ... تمدید قرارداد نمایند. ...


958
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی (بخشنامه شماره ...


874
دانلود دستورالعمل صدور و تمدید بیمه درمان تکمیلی گروهی، در قالب ... بیمارستان های طرف قرارداد.


463
رای شماره 1306 دیوان درباره تمدید قرارداد ... نظر به اینکه در بندهای ۱ و ۳ ماده ۲ دستورالعمل ...


339
دستورالعمل عقد قرارداد مستقيم با كاركنان شركتي و فسخ قرارداد با ... تمدید قرارداد نمایند. ...


752
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی (بخشنامه شماره ...


948
بر اساس این دستورالعمل تمدید قرارداد با گروه پرستاری تحت پوشش ... این دستورالعمل تاکید ...


558
– در مواردی که طبق مفاد قرارداد قسمتی از مصالح به عهده واگذارنده کار می‌باشد ...


815
اینجانب مدیر دفتر برنامه بودجه و تشکیلات پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ...


603
دستورالعمل ... مسئول آموزش فولاد مبارکه و جناب اقای مهندس براتی مسئول حوزه قرارداد ها ...


627
آخرین روز تمدید قرارداد بیمه ... لذا تمامی همکاران محترم میبایست باتوجه به دستورالعمل ...


172
نمونه فرم ضوابط تمدید قرارداد استخدام ... مجموعه دستورالعمل و اصول طراحی فرمهای اداری ...


433
دستورالعمل تایید ، انعقاد و فسخ قراردادهای شهرستانهای کشور با ... مراحل تمدید قرارداد ...