145
به نام خداوند سبحان. نفس حبس مکن که حبسیه می شود ترانه ام. خون به آیینه فکن تا شوی سرفه ی مستانه ام