449
... دولت و دلواپسان برای مطرح کردن خود و هجمه علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ... برای برگزاری ...


934
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری ... برای دولت همه ... را شامل می شوند و برخی از ...


367
... به هر ابزاری متوسل می شوند ... دولت و دلواپسان برای ... دولت به هر ابزاری متوسل ...


953
... دولت به هر ابزاری متوسل ... دلواپسان برای حمله به ... به هر ابزاری متوسل می شوند ...


96
... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ... دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند .


45
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


277
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


183
... «طرف مقابل به هر وسیله‌ای متوسل ... که می‌توانست برای ... دلواپسان از حمله داعش به ...


285
... «طرف مقابل به هر وسیله‌ای متوسل شده ... که می‌توانست برای ... و حمله به دولت ...


26
... ساماندهی می‌شوند: ... برای دوره مربیگری به ... برای حمله به دولت به هر ابزاری ...


218
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


852
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


791
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


166
... «طرف مقابل به هر وسیله‌ای متوسل ... که می‌توانست برای ... دلواپسان از حمله داعش به ...


195
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


516
... «طرف مقابل به هر وسیله‌ای متوسل شده ... که می‌توانست برای ... و حمله به دولت ...


327
... ساماندهی می‌شوند: ... برای دوره مربیگری به ... برای حمله به دولت به هر ابزاری ...


449
... هما که فردا وارد کشور ‌می ... حمله به دولت روحانی و مذاکرات هسته ای ... به دلواپسان: ...


271
... به دولت تدبیر و ... برای کسی می‌شوند که ... به هر ابزاری متوسل می‌شوند و از ...


561
... از هر ابزاری بهره می ... خود را برای دولت دوازدهم به ... نمی شوند به هر ...